[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao khả năng thanh toán tại Công ty TNHH SAM

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao khả năng thanh toán tại Công ty TNHH SAM
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1 Hoạt động của doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp
1.1.2 Hoạt động cơ bản của doanh nghiệp
1.2 Khả năng thanh toán của doanh nghiệp
1.2.1 Khái niệm khả năng thanh toán của doanh nghiệp
1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp
1.3 Nhân tố ảnh hưởng tới khả năng thanh toán
1.3.1 Nhân tố chủ quan
1.3.2 Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH SAM
2.1 Tổng quan về công ty TNHH SAM
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH SAM
2.1.2 Cơ cấu tổ chức
2.1.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH SAM
2.2 Thực trạng khả năng thanh toán của công ty TNHH SAM
2.3 Đánh giá khả năng thanh toán của công ty TNHH SAM
2.3.1 Ưu điểm
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SAM
3.1 Định hướng hoạt động của công ty TNHH SAM
3.2 Giải pháp nâng cao khả năng thanh toán tại công ty TNHH SAM
3.2.1 Xây dựng cơ cấu vốn hợp lý
3.2.2 Quản trị các khoản phải thu
3.2.3 Xem xét lại tổng chi phí
3.2.4 Chính sách tín dụng thương mại
3.2.5 Quản trị tiền mặt
3.3 Kiến nghị
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan