[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Việt Trung Thịnh Hoàng

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Việt Trung Thịnh Hoàng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Tài liệu cung cấp cho hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Thông tin kế toán doanh nghiệp
1.2.1.1. Bảng cân đối kế toán
1.2.1.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.2.1.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.1.4. Thuyết minh báo cáo tài chính
1.2.2. Thông tin bên ngoài doanh nghiệp
1.3. Các phương pháp phân tích
1.3.1. Phương pháp so sánh
1.3.2. Phương pháp phân tích tỷ số
1.3.3. Phương pháp phân tích Dupont
1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn
1.4.2. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn
1.4.3. Phân tích cân đối tài sản – nguồn vốn
1.4.4. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.4.4.1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh
1.4.5. Phân tích lưu chuyển tiền tệ
1.4.6. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính
1.4.6.1. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.4.6.2. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.4.6.3. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản của công ty
1.4.6.4. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý công nợ
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG THỊNH HOÀNG.
2.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần Việt Trung Thịnh Hoàng
2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Việt Trung Thịnh Hoàng
2.2. Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần Việt Trung Thịnh Hoàng
2.2.1. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn công ty cổ phần Việt Trung Thịnh Hoàng
2.2.1.1. Phân tích cơ cấu và tình hình biến động tài sản
2.2.1.2. Phân tích cơ cấu và tình hình biến động nguồn vốn
2.2.1.3. Phân tích chính sách quản lý tài sản nguồn vốn của doanh nghiệp
2.2.2. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn công ty cổ phần Việt Trung Thịnh Hoàng
2.2.3. Phân tích cân đối tài sản – nguồn vốn công ty cổ phần Việt Trung Thịnh Hoàng
2.2.3.1. Phân tích cân bằng tài chính trong ngắn hạn
2.2.3.2. Phân tích cân bằng tài chính trong dài hạn
2.2.4. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty cổ phần Việt Trung Thịnh Hoàng
2.2.5. Phân tích lưu chuyển tiền tệ công ty cổ phần Việt Trung Thịnh Hoàng
2.2.6. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính công ty cổ phần Việt Trung Thịnh Hoàng
2.2.6.1. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.2.6.2. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
2.2.6.3. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý công nợ
2.3. Đánh giá tình hình tài chính của công ty cổ phần Việt Trung Thịnh Hoàng
2.3.1. Những ưu điểm
2.3.2. Những hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẮM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG THỊNH HOÀNG.
3.1. Định hướng phát triển công ty cổ phần Việt Trung Thịnh Hoàng.
3.1.1. Đánh giá chung về môi trường của công ty.
3.1.2. Định hướng phát triển công ty cổ phần Việt Trung Thịnh Hoàng
3.2. Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty Việt Trung Thịnh Hoàng
3.2.1. Các biện pháp quản lý nguồn vốn
3.2.2. Các biện pháp đảm bảo khả năng thanh toán của công ty.
3.2.3. Các biện pháp quản lý khoản phải thu của công ty.
3.2.4. Các biện pháp quản lý hàng tồn kho của công ty.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan