[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông COMTEC

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông COMTEC
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm, mục tiêu và vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính
1.1.2. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Nguồn thông tin để phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Thông tin từ hệ thống kế toán
1.2.2. Thông tin bên ngoài hệ thống kế toán
1.3. Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phương pháp so sánh
1.3.2. Phương pháp phân tích tỷ lệ
1.3.3. Phương pháp đồ thị
1.3.4. Phương pháp phân tích Dupont
1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích tình hình huy động nguồn vốn
1.4.2. Phân tích tính tự chủ trong hoạt động tài chính
1.4.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.4.3.1. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
1.4.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.4.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
1.4.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng chất lượng phân tích tài chính
1.5.1. Các nhân tố chủ quan
1.5.1.1. Mục đích phát triển công ty
1.5.1.2. Phương pháp phân tích
1.5.1.3. Chất lượng thông tin sử dụng
1.5.1.4. Trình độ cán bộ phân tích
1.5.2. Các nhân tố khách quan
1.5.2.1. Hệ thống các chỉ tiêu trung bình ngành
1.5.2.2. Tác động của môi trường kinh tế, pháp lý
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG COMTEC
2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông Comtec
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty
2.1.3. Tình hình lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ và Truyền thông Comtec
2.1.4. Quy trình kinh doanh của công ty
2.1.5. Khái quát tình hình tài chính của Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông Comtec
2.1.5.1. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.5.2. Tình hình tài sản – nguồn vốn
2.2. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Công nghệ và truyền thông Comtec
2.2.1. Phân tích tình hình huy động nguồn vốn tại Công ty
2.2.2. Phân tích tính tự chủ trong hoạt động tài chính của Công ty
2.2.2.1. Hệ số tài trợ
2.2.2.1. Hệ số tự tài trợ
2.2.3.1. Các chỉ tiêu phản ảnh khả năng thanh toán
2.2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.2.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
2.2.3.4. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.3. Đánh giá tình hình tài chính tại Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông Comtec
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Đánh giá tình hình tài chính thông qua công ty đối thủ - Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông CTicom
2.3.2.1. Giới thiệu chung về công ty đối thủ - Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông CTicom
2.3.2.2. So sánh tình hình tài chính giữa Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông Comtec với Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông CTicom
2.3.3. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG COMTEC
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông Comtec trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông Comtec
3.2.1. Tiết kiệm chi phí
3.2.2. Xây dựng phương án huy động vốn dài hạn
3.3.3. Tăng cường hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
3.3.3.1. Tiền và các khoản tương đương tiền
3.3.3.2. Các khoản phải thu
3.3.4. Các giải pháp khác
3.3.4.1. Nâng cao uy tín và chú trọng mở rộng thị trường kinh doanh công ty
3.3.4.2. Giải pháp về công tác quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên
3.3.4.3. Chú trọng công tác phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan