[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quảng cáo Hùng Anh

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quảng cáo Hùng Anh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm, ý nghĩa của phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Nhiệm vụ, mục tiêu của phân tích tình hình tài chính
1.2. Tài liệu sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp và phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Tài liệu sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3. Quy trình thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
1.4.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.4.3. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn
1.4.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp
1.5.1. Nhân tố chủ quan
1.5.2. Nhân tố khách quan.
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HÙNG ANH
2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH Quảng cáo Hùng Anh
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Quảng cáo Hùng Anh
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty và chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Quảng cáo Hùng Anh
2.1.4. Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Quảng cáo Hùng Anh
2.2. Phân tích thực trạng tình hình tài chính tại Công ty TNHH Quảng cáo Hùng Anh
2.2.1. Phân tích cơ cấu tài sản trong bảng cân đối kế toán
2.2.2. Phân tích cơ cấu nguồn vốn trong bảng cân đối kế toán
2.2.3. Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH Quảng cáo Hùng Anh thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh giai đoạn 2011 – 2013
2.2.4. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn
2.2.5. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.2.6. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.2.7. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý nợ
2.3. Đánh giá hiệu quả tài chính tại công ty TNHH Quảng cáo Hùng Anh
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HÙNG ANH
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Quảng cáo Hùng Anh
3.1.1. Môi trường kinh doanh
3.1.2. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty TNHH Quảng cáo Hùng Anh
3.1.3. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Quảng cáo Hùng Anh
3.2. Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH Quảng cáo Hùng Anh
3.2.1. Cơ cấu lại nguồn vốn của công ty, huy động vốn theo hướng tăng cường sử dụng vốn chủ sở hữu, giảm dần tỷ trọng nợ phải trả trong cơ cấu vốn
3.2.2. Tăng cường quản lý các khoản phải thu, giảm thiểu thời gian vốn bị chiếm dụng trong thanh toán
3.2.3. Quản trị tốt quỹ tiền mặt, cải thiện khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán tức thời của công ty
3.2.4. Tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ hàng tồn kho, tăng lợi nhuận và nâng cao hiệu quả SXKD của công ty
3.2.5. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan