[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Động cơ học tập của sinh viên học đại học thứ hai tại trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh


[/kythuat]
[tomtat]
Động cơ học tập của sinh viên học đại học thứ hai tại trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ ĐỘNG CƠ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC ĐẠI HỌC THỨ HAI
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Những nghiên cứu trên thế giới
1.1.2. Những nghiên cứu ở Việt Nam
1.2. Các khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài
1.2.1. Động cơ
1.2.2. Động cơ học tập
1.2.3. Đại học thứ hai và sinh viên học đại học thứ hai
1.3. Lý luận về động cơ học tập của sinh viên học đại học thứ hai tại trường ĐHKT Tp. HCM
1.3.1. Đặc điểm hoạt động học tập của sinh viên học đại học thứ hai
1.3.2. Đặc điểm tâm lý của sinh viên học đại học thứ hai
1.3.3. Biểu hiện động cơ học tập của sinh viên học đại học thứ hai
1.3.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên học đại học thứ hai
Tiểu kết chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG ĐỘNG CƠ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC ĐẠI HỌC THỨ HAI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Tp. HCM
2.1. Thể thức nghiên cứu
2.1.1. Mục đích nghiên cứu
2.1.2. Nội dung nghiên cứu
2.1.3. Công cụ nghiên cứu
2.1.4. Phương pháp xử lý số liệu
2.2. Thông tin chung về mẫu nghiên cứu
2.3. Thực trạng động cơ học tập của sinh viên học đại học thứ hai tại trường ĐHKT Tp. HCM
2.3.1. Mục đích học tập của SV ĐHTH
2.3.2. Hứng thú học tập của SV ĐHTH
2.3.3. Thái độ học tập của sinh viên ĐHTH
2.3.4. Hành vi học tập của sinh viên ĐHTH tại trường ĐHKT Tp. HCM
2.3.5. So sánh tương quan giữa mục đích học tập với hứng thú, thái độ, hành vi học tập
2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên ĐHTH tại trường ĐHKT Tp. HCM
2.4.1. Nhận định về các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập
2.4.2. So sánh sự ảnh hưởng theo giới tính, theo khóa, theo vùng miền
2.4.3. Khó khăn trong học tập của sinh viên ĐHTH
2.5. Các biện pháp nhằm thúc đẩy động cơ học tập của sinh viên ĐHTH tại trường ĐHKT Tp. HCM
2.5.1. Cơ sở đề xuất biện pháp
2.5.2. Một số biện pháp
2.5.3. Khảo sát về mức độ cần thiết và mức độ khả thi của các biện pháp thúc đẩy ĐCHT SV ĐHTH tại trường ĐHKT Tp. HCM
Tiểu kết chương 2
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan