[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá an toàn bức xạ đối với máy gia tốc UERL-10-15S2

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá an toàn bức xạ đối với máy gia tốc UERL-10-15S2
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MÁY GIA TỐC UERL – 10 - 15S2
1.1 Giới thiệu máy gia tốc UERL – 10 – 15S2 [5]
1.2 Khối che chắn bức xạ [5]
1.3 Hệ thống chiếu xạ [4] [5]
1.4 Klystron [4] [5]
CHƯƠNG II: TƯƠNG TÁC ELECTRON VỚI VẬT CHẤT [1]
2.1 Sự mất năng lượng do ion hoá
2.2 Sự mất mát năng lượng do bức xạ
2.3 Sự mất năng lượng do bức xạ Synchrotron
2.4 Sự mất bức xạ do bức xạ Cherenkov
CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ AN TOÀN CÁC THIẾT KẾ CHE CHẮN CỦA THIẾT BỊ UERL -10 – 15S2
3.1 Tầm của electron trong vật chất [2]
3.2 Khả năng phát bức xạ hãm của chùm electron phát từ thiết bị [4]
3.3 Tính toán cơ bản của thiết kế che chắn bức xạ cho hệ thống chùm electron [6]
3.4 Kết quả tính toán phân bố liều bằng phương pháp mô phỏng dùng phần mềm MCNP (4C)
3.5 Kết quả thực nghiệm đo suất liều cho thiết kế che chắn UERL -10 – 15S2
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan