[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đa dạng và phân bố họ Cà phê (Rubiaceae Juss.;1789) ở Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát tỉnh Tây Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đa dạng và phân bố họ Cà phê (Rubiaceae Juss.;1789) ở Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát tỉnh Tây Ninh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Điều kiện tự nhiên vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát
1.1.1. Vị trí địa lý
1.1.2. Địa hình
1.1.3. Thổ nhưỡng
1.1.4. Khí hậu
1.1.5. Thủy văn
1.1.6. Tài nguyên thực vật
1.2. Tình hình kinh tế - xã hội khu vực vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát
1.3. Sơ lược nghiên cứu về họ Cà phê (Rubiaceae Juss.;1789) trên thế giới và Việt Nam
1.3.1. Thế giới
1.3.2. Việt Nam
Chương 2. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Địa điểm nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp tổng quan tài liệu
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu ngoài thực địa
2.2.3. Phương pháp ghi nhật kí
2.2.4. Phương pháp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm
2.2.5. Xây dựng bản đồ phân bố
2.3. Thời gian thu mẫu và địa điểm khảo sát
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đặc điểm chung của họ Cà phê (Rubiaceae Juss.;1789)
3.1.1. Dạng sống
3.1.2. Lá và lá kèm
3.1.3. Cụm hoa và hoa
3.1.4. Thụ phấn sinh học
3.1.5. Quả
3.1.6. Sinh học và sinh thái
3.1.7. Phân bố
3.1.8. Công dụng
3.2. Thành phần loài của họ Cà phê (Rubiaceae Jusss.1789) ở vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát
3.2.1. Aphaenandra Miq.;1857
3.2.2. Benkara Adans.;1763.
3.2.3. Borreria G.F.W.Mey.;1818
3.2.4. Canthium Lamk.;1783
3.2.5. Catunaregam Adans. ex Wolf;1863.
3.2.6. Chassalia Comm. ex Juss.;1820.
3.2.7. Coptosapelta Korth.;1851
3.2.8. Gardenia Ellis;1761
3.2.9. Ixora L.;1753.
3.2.10. Mitragyna Korth.; 1839
3.2.11. Morinda L.;1753
3.2.12. Mussaenda L.;1753.
3.2.13. Nauclea Lin.;1762.
3.2.14. Neolamarckia Bosser; 1984
3.2.15. Oldenlandia L.; 1753
3.2.16. Pavetta L.; 1753
3.2.17. Psychotria L.; 1759
3.2.18. Uncaria Schreb. 1789.
3.3. Thảo luận
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan