[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng quản lí đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn ở các trường THPT thành phố Bến Tre

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng quản lí đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn ở các trường THPT thành phố Bến Tre
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÍ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Lịch sử nghiên cứu về phương pháp dạy học và quản lí phương pháp dạy học ở nước ngoài
1.1.2. Lịch sử nghiên cứu về phương pháp dạy học và quản lí đổi mới phương pháp dạy học ở Việt Nam
1.2. Khái niệm cơ bản
1.2.1. Quản lí, quản lí trường học
1.2.2. Quản lí hoạt động dạy học môn Ngữ văn
1.2.3. Quản lí đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn
1.3. Đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn ở trường THPT
1.3.1. Vị trí, vai trò, mục tiêu dạy học môn Ngữ văn ở trường THPT
1.3.2. Nội dung, chương trình môn Ngữ văn ở trường THPT
1.3.3. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn
1.3.4. Một số phương pháp dạy học môn Ngữ văn theo hướng đổi mới
1.4. Quản lí đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn ở trường trung học phổ thông
1.4.1. Xây dựng kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn
1.4.2. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn
1.4.3. Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn
1.4.4. Quản lí các điều kiện hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn
Tiểu kết chương 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ BẾN TRE
2.1. Khái quát về các trường trung học phổ thông thành phố Bến Tre
2.2. Thực trạng đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn ở các trường trung học phổ thông thành phố Bến Tre
2.2.1. Thực trạng nhận thức về đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn
2.2.2. Thực trạng thực hiện đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn
2.3. Thực trạng quản lí đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn ở các trường trung học phổ thông thành phố Bến Tre
2.3.1. Xây dựng kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn
2.3.2. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn
2.3.3. Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn
2.3.4. Quản lí các điều kiện hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn
2.4. Nguyên nhân của thực trạng quản lí đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn ở các trường trung học phổ thông thành phố Bến Tre
2.4.1. Các yếu tố thuận lợi
2.4.2. Các yếu tố khó khăn
Tiểu kết chương 2
CHƯƠNG 3. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÍ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ BẾN TRE
3.1. Cơ sở và nguyên tắc xác lập biện pháp
3.1.1. Cơ sở xác lập biện pháp
3.1.2. Nguyên tắc xác lập biện pháp
3.2. Hệ thống biện pháp quản lí đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn ở các trường trung học phổ thông
3.2.1. Nhóm biện pháp nâng cao nhận thức về đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn ở trường trung học phổ thông
3.2.2. Nhóm biện pháp tăng cường các chức năng quản lí hoạt động đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn ở trường trung học phổ thông
3.2.3. Nhóm biện pháp quản lí các điều kiện hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn ở trường trung học phổ thông
3.3. Khảo sát tính cần thiết và khả thi của biện pháp đề xuất
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan