[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xác định hàm lượng các nguyên tố trong một số mẫu xi măng và gạch men bằng phương pháp huỳnh quang tia X

[/kythuat]
[tomtat]
Xác định hàm lượng các nguyên tố trong một số mẫu xi măng và gạch men bằng phương pháp huỳnh quang tia X
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
MỞ ĐẦU
Chương 1 TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HUỲNH QUANG TIA X
1.1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu ứng dụng phương pháp huỳnh quang tia X
1.2. Lý thuyết phát xạ huỳnh quang tia X
1.2.1. Định nghĩa tia huỳnh quang
1.2.2. Hiệu ứng matrix
1.3. Tương tác của tia X với vật chất
1.3.1. Hệ số suy giảm
1.3.2. Quá trình tán xạ
1.3.3. Quá trình hấp thụ
1.4. Cường độ huỳnh quang thứ cấp
1.5. Các phương pháp phân tích định lượng [2]
1.5.1. Phương pháp chuẩn ngoại tuyến tính
1.5.2. Phương pháp chuẩn nội
1.5.3. Phương pháp hàm kích thích
1.6. Nguồn kích thích tia X
1.6.1. Ống phát tia X
1.6.2. Nguồn đồng vị phóng xạ
1.7. Kết luận chương 1
Chương 2 CHUẨN BỊ MẪU VÀ THIẾT BỊ
2.1. Hệ phân tích huỳnh quang tia X tại Bộ môn Vật lí Hạt nhân
2.1.1. Nguồn tia X
2.1.2. Hệ đo XRF
2.2. Xử lý mẫu
2.3. Chuẩn bị mẫu và chiếu mẫu
2.3.1. Khảo sát xi măng
2.3.1.1. Chuẩn bị mẫu cho phương pháp chuẩn ngoại
2.3.1.2. Chuẩn bị mẫu cho phương pháp chuẩn nội
2.3.1.3. Chiếu và đo mẫu
2.3.2. Khảo sát gạch men
2.3.2.1. Chuẩn bị mẫu cho phương pháp chuẩn nội
2.3.2.2. Chuẩn bị mẫu cho phương pháp hàm kích thích
2.3.2.3. Chiếu và đo mẫu
2.4. Kết luận chương 2
Chương 3 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
3.1. Kết quả phân tích hàm lượng Ca
3.1.1. Phương pháp chuẩn ngoại
3.1.1.1. Kết quả thực nghiệm các loại mẫu
3.1.1.2. Kết quả phân tích
3.1.2. Phương pháp chuẩn nội
3.1.2.1. Kết quả thực nghiệm các loại mẫu
3.1.2.2. Kết quả phân tích
3.2. Kết quả phân tích hàm lượng Fe
3.2.1. Phương pháp chuẩn nội
3.2.1.1. Kết quả thực nghiệm các loại mẫu
3.2.1.2. Kết quả phân tích
3.2.2. Phương pháp hàm kích thích
3.2.2.1. Kết quả thực nghiệm các loại mẫu
3.2.2.2. Kết quả phân tích
3.3. So sánh và đánh giá kết quả
3.4. Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan