[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Công tác hướng dẫn nghiệp vụ tại Thư viện Quân đội những năm đầu thế kỷ XXI


[/kythuat]
[tomtat]
Công tác hướng dẫn nghiệp vụ tại Thư viện Quân đội những năm đầu thế kỷ XXI
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1: THƯ VIỆN QUÂN ĐỘI VỚI CÔNG TÁC HƯỚNG DẪNNGHIỆP VỤ
1.1. Công tác hướng dẫn nghiệp vụ trong hoạt động thông tin thư viện.
1.1.1. Khái niệm.
1.1.2. Mục đích, ý nghĩa.
1.1.2.1. Mục đích
1.1.2.2. Ý nghĩa
1.2. Vài nét về thư viện Quân đội.
1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của thư viện Quân đội.
1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ.
1.2.2.1. Chức năng
1.2.2.2. Nhiệm vụ
1.2.3. Cơ cấu tổ chức của thư viện Quân đội
1.2.4. Đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất và vốn tài liệu của thư viện Quân Đội
1.2.4. Đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất và vốn tài liệu của thư viện Quân Đội
1.2.4.1. Đội ngũ cán bộ của thư viện Quân đội
1.2.4.2. Cơ sở vật chất của thư viện Quân đội
1.2.4.3. Vốn tài liệu của thư viện Quân đội
1.2.4.4. Đội ngũ bạn đọc của thư viện Quân đội
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ TẠI THƯ VIỆN QUÂN ĐỘI
2.1. Công tác đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn.
2.1.1. Mục đích, ý nghĩa của công tác đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn.
2.1.2. Các trương trình đào tạo, lớp đào tạo nghiệp vụ
2.2. Hướng dẫn nghiệp vụ và giải đáp thắc mắc
2.3. Công tác nghiên cứu kinh nghiệm tiên tiến
2.3.1. Đặc điểm của công tác nghiên cứu kinh nghiệm tiên tiến
2.3.2. Một số kinh nghiệm tiên tiến đã và đang nghiên cứu
2.4. Phổ biến và áp dụng kinh nghiệm tiên tiến
2.4.1. Phổ biến kinh nghiệm tiên tiến
2.4.1.1. Các cuộc hội thảo, hội nghị trong nước
2.4.1.2. Các cuộc hội thảo quốc tế
2.4.1.3. Phổ biến kinh nghiệm bằng hình thức in
2.4.2. Áp dụng kinh nghiệm tiên tiến
2.5. Biên soạn, bổ sung tài liệu nghiệp vụ
2.5.1. Ý nghĩa của việc biên soạn các tài liệu nghiệp vụ
2.5.2. Các tài liệu biên soạn
2.5.3. Các tài liệu bổ sung
2.6. Nhận xét
2.6.1. Ưu điểm
2.6.2. Nhược điểm
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ TẠI THƯ VIỆN QUÂN ĐỘI
3.1. Giải pháp
3.2. Kiến nghị
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan