[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoạt động chăm sóc khách hàng trong kinh doanh xuất bản phẩm


[/kythuat]
[tomtat]
Hoạt động chăm sóc khách hàng trong kinh doanh xuất bản phẩm
MỤC LỤC
Danh mục từ viết tắt.
Lời mở đầu
1 Lí do chọn đề tài.
2 Tình hình nghiên cứu.
3 Mục đích nghiên cứu.
4 Phạm vi và đối tượng nhiên cứu.
5 Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu.
6 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn.
7 Bố cục đề tài.
CHƯƠNG 1. NHẬN THỨC CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TRONG KINH DOANH XUẤT BẢN PHẨM.
1.1 Những lý luận về chăm sóc khách hàng trong kinh doanh xuất bản phẩm.
1.1.1 Xu hướng tâm lý khách hàng hiện đại
1.1.2 Khái niệm chăm sóc khách hàng.
1.1.3 Nguyên tắc hoạt động chăm sóc khách hàng.
1.2 Hoạt động chăm sóc khách hàng trong kinh doanh xuất bản phẩm.
1.2.1 Hoạt động chăm sóc khách hàng trước khi bán hàng.
1.2.2 Hoạt động chăm sóc khách hàng trong khi bán hàng.
1.2.3 Hoạt động chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng.
1.3 Các tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động chăm sóc khách hàng.
1.4 Ý nghĩa của hoạt động chăm sóc khách hàng.
1.4.1 Đối với doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm.
1.4.2 Đối với khách hàng.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TRONG KINH DOANH XUẤT BẢN PHẨM.
2.1 Tổng quan về thị trường xuất bản phẩm.
2.1.1 Những thuận lợi và khó khăn.
2.1.1.1 Những thuận lợi
2.1.1.2 Những khó khăn.
2.2 Hoạt động chăm sóc khách hàng trong kinh doanh xuất bản phẩm tại một số doanh nghiệp.
2.2.1 Hoạt động chăm sóc khách hàng trước khi bán hàng.
2.2.2 Hoạt động chăm sóc khách hàng trong quá trình bán hàng.
2.2.3 Hoạt động chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng.
2.3 Đánh giá hoạt động chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm.
2.3.1 Những thành tựu.
2.3.2 Những hạn chế.
CHƯƠNG 3. XU HƯỚNG VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TRONG KINH DOANH XUẤT BẢN PHẨM.
3.1 Xu hướng hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng trong kinh doanh xuất bản phẩm.
3.2 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng trong kinh doanh xuất bản phẩm
3.2.1 Đề xuất về phía Nhà nước.
3.2.2 Đề xuất về phía doanh nghiệp.
3.2.2.1 Giải pháp phát triển nhân sự
3.2.2.2 Giải pháp phát triển hình thức bán hàng trực tuyến.
3.2.2.3 Giải pháp tài chính.
3.2.2.4 Giải pháp mở rộng mô hình kinh doanh.
3.2.2.5 Các giải pháp khác.
Kết luận
Tài liệu tham khảo 
[/tomtat]

Bài viết liên quan