[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm ngoại văn tại Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Thế giới trong hai năm 2011- 2012


[/kythuat]
[tomtat]
Hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm ngoại văn tại Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Thế giới trong hai năm 2011- 2012
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHẬN THỨC CHUNG VỀ KINH DOANH XUẤT BẢN PHẨM NGOẠI VĂN VÀ Ý NGHĨA CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT BẢN PHẨM NGOẠI VĂN TRONG XU THẾ HỘI NHẬP
1.1. Khái niệm xuất bản phẩm ngoại văn và kinh doanh xuất bản phẩm ngoại văn
1.2. Đặc điểm của kinh doanh xuất bản phẩm ngoại văn
1.2.1. Đặc điểm về thị trường
1.2.2. Đặc điểm về hàng hóa
1.2.3. Đặc điểm về khách hàng
1.2.4. Đặc điểm về mục tiêu kinh doanh
1.3. Những khâu nghiệp vụ cơ bản của kinh doanh xuất bản phẩm ngoại văn.
1.3.1. Nghiên cứu nhu cầu thị trường xuất bản phẩm ngoại văn
1.3.2. Tổ chức tài chính.
1.3.3. Tổ chức xuất bản các xuất bản phẩm ngoại văn.
1.3.4. Tổ chức xúc tiến tiêu thụ xuất bản phẩm ngoại văn
1.3.5. Tổ chức tiêu thụ xuất bản phẩm ngoại văn
1.3.6. Phân tích và đánh giá kết quả kinh doanh
1.4. Ý nghĩa của hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm ngoại văn đối với NXB Thế giới
1.4.1. Kinh doanh xuất bản phẩm ngoại văn góp phần tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước
1.4.2. Kinh doanh xuất bản phẩm ngoại văn góp phần thực hiện giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới
1.4.3. Kinh doanh xuất bản phẩm ngoại văn tạo điều kiện cho doanh nghiệp xâm nhập và mở rộng thị trường
1.4.4. Kinh doanh xuất bản phẩm ngoại văn mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp và quốc gia
CHƯƠNG 2. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT BẢN PHẨM NGOẠI VĂN TẠI NXB THẾ GIỚI
2.1. Vài nét về NXB Thế giới
2.1.1. Sự hình thành và phát triển của NXB
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của NXB
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của NXB
2.2. Vài nét về môi trường hoạt động của NXB Thế giới
2.2.1. Môi trường chính trị - pháp luật
2.2.2. Môi trường kinh tế
2.2.3. Môi trường văn hóa – xã hội
2.2.4. Môi trường cạnh tranh
2.3. Tình hình tổ chức hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm ngoại văn của NXB Thế giới trong 2 năm 2011 – 2012
2.3.1. Nghiên cứu nhu cầu thị trường xuất bản phẩm ngoại văn
2.3.2. Tổ chức tài chính tại NXB Thế giới.
2.3.3. Tổ chức xuất bản các xuất bản phẩm ngoại văn.
2.3.3.1. Quy trình xuất bản các xuất bản phẩm ngoại văn
2.3.3.2. Kết quả hoạt động xuất bản các xuất bản phẩm ngoại văn của NXB Thế giới trong hai năm 2011 – 2012
2.3.4. Tổ chức xúc tiến kinh doanh xuất bản phẩm ngoại văn
2.3.5. Tổ chức tiêu thụ xuất bản phẩm ngoại văn
2.3.5.1. Tổ chức mạng lưới tiêu thụ xuất bản phẩm ngoại văn
2.3.5.2. Các hình thức tiêu thụ xuất bản phẩm ngoại văn của NXB Thế giới
2.3.6. Phân tích và đánh giá Kết quả hoạt động kinh doanh của NXB Thế giới trong hai năm 2011 - 2012
2.4. Nhận xét chung
2.4.1. Những thành tựu đã đạt được.
2.4.2. Những tồn tại cần khắc phục
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NHÀ XUẤT BẢN THẾ GIỚI
3.1. Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng hoạt động của NXB Thế giới trong thời gian năm tới
3.1.1. Những thuận lợi và khó khăn của NXB
3.1.2. Phương hướng hoạt động của NXB Thế giới trong thời gian tới
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của NXB Thế giới
3.2.1. Một số kiến nghị đối với cơ quan Nhà nước
3.2.2. Đối với NXB Thế giới
3.2.2.1. Tập trung nâng cao chất lượng các xuất bản phẩm ngoại văn.
3.2.2.2. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu nhu cầu.
3.2.2.3. Tăng cường công tác xúc tiến kinh doanh xuất bản phẩm ngoại văn.
3.2.2.4. Tăng cường nghiệp vụ xuất khẩu.
3.2.2.5. Tăng cường bộ máy lãnh đạo của NXB, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công nhân viên
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan