[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoạt động tiêu thụ xuất bản phẩm của công ty cổ phần sách Thái Hà từ năm 2010 đến 2012


[/kythuat]
[tomtat]
Hoạt động tiêu thụ xuất bản phẩm của công ty cổ phần sách Thái Hà từ năm 2010 đến 2012
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHẬN THỨC CHUNG VỀ TIÊU THỤ XUẤT BẢN PHẨM VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH THÁI HÀ.
1.1 Một số khái niệm cơ bản.
1.1.1. Khái niệm xuất bản phẩm.
1.1.1. Khái niệm tiêu thụ.
1.1.2. Tiêu thụ xuất bản phẩm.
1.2. Nội dung của hoạt động tiêu thụ xuất bản phẩm.
1.2.1. Nghiên cứu thị trường.
1.2.2. Kênh phân phối.
1.2.3. Các hình thức tiêu thụ.
1.2.4. Tổ chức các hoạt động xúc tiến tiêu thụ.
1.3. Ý nghĩa của hoạt động tiêu thụ đối với công ty cổ phần sách Thái Hà.
1.3.1. Góp phần thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến tri thức đến xã hội và thỏa mãn nhu cầu xã hội.
1.3.2. Mang lại hiệu quả kinh tế cho công ty.
1.3.3. Góp phần trực tiếp phát triển các khâu nghiệp vụ khác.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ XUẤT BẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH THÁI HÀ TỪ NĂM 2010 ĐẾN 2012
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Sách Thái Hà
2.1.1. Giới thiệu chung về công ty.
2.2 Tình hình tiêu thụ xuất bản phẩm của công ty cổ phần sách Thái Hà từ năm 2010 đến 2012
2.2.1. Nghiên cứu nhu cầu thị trường.
2.2.2. Tổ chức hệ thống kênh phân phối.
2.2.3. Các hình thức tiêu thụ xuất bản phẩm.
2.2.4. Tổ chức các hoạt động xúc tiến tiêu thụ
2.3. Nhận xét chung về hoạt động tiêu thụ xuất bản phẩm của công ty cổ phần sách Thái Hà
2.3.1. Những mặt đạt được
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP THÚC ĐẦY HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ XUẤT BẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH THÁI HÀ
3.1. Định hướng của ngành đối với hoạt động phát hành xuất bản phẩm.
3.2. Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới.
3.2.1. Định hướng của công ty.
3.2.2. Những thời cơ và thách thức.
3.2. Các giải pháp góp phần thúc đẩy hoạt động tiêu thụ của công ty trong thời gian tới.
3.2.1. Giải pháp đối với Công ty
3.2.2. Giải pháp đối với các cơ quan quản lý nhà nước.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan