[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoa phượng đỏ biểu tượng của Thành phố Hải Phòng


[/kythuat]
[tomtat]
Hoa phượng đỏ biểu tượng của Thành phố Hải Phòng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LỊCH SỬ - VĂN HÓA LIÊN QUAN TỚI BIỂU TƯỢNG CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
1.1. Một số khái niệm liên quan
1.1.1. Khái niệm “Biểu tượng”
1.1.2. Khái niệm “Biểu tượng văn hóa”
1.2. Đặc điểm vùng đất và con người Hải Phòng
1.2.1. Đặc điểm tự nhiên của Hải Phòng
1.2.2. Đặc điểm lịch sử
1.2.3. Đặc điểm kinh tế - xã hội
1.2.4. Đặc điểm văn hóa Hải Phòng
CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BIỂU TƯỢNG HOA PHƯỢNG ĐỎ CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của biểu tượng hoa phượng đỏ
2.1.1. Nguồn gốc, tên gọi và đặc điểm của hoa Phượng đỏ
2.1.2. Quá trình du nhập hoa phượng đỏ vào vùng đất biển Hải Phòng
2.1.3. Quá trình chuyển biến hoa Phượng đỏ từ thực thể sinh học thành biểu tượng của thành phố cảng Hải Phòng
2.2. Giá trị của biểu tượng Hoa Phượng đỏ đối với thành phố cảng Hải Phòng
2.2.1. Giá trị vật thể
2.2.2. Giá trị phi vật thể
CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ BIỂU TƯỢNG HOA PHƯỢNG ĐỎ CỦATHÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
3.1. Giải pháp bảo vệ
3.1.1. Giải pháp bảo vệ và chăm sóc thực thể sinh học/ cây Phượng đỏ
3.1.2. Giải pháp bảo vệ hình ảnh và biểu tượng hoa phượng đỏ
3.2. Giải pháp phát huy giá trị
3.2.1. Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa - xã hội
3.2.2. Giải pháp phát huy giá trị kinh tế - chính trị
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan