[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý di tích thành cổ Sơn Tây thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội


[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý di tích thành cổ Sơn Tây thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN DI TÍCH THÀNH CỔ SƠN TÂY
1.1. Cơ sở lý luận về quản lý di tích lịch sử văn hóa.
1.1.1. Khái niệm di tích
1.1.2. Khái niệm quản lý di tích
1.1.3. Nội dung về quản lý nhà nước về di sản văn hóa.
1.2. Vai trò của di tích đối với cộng đồng.
1.3. Khái quát về thành phố Sơn Tây
1.3.1. Lịch sử hình thành và phát triển.
1.3.2. Điều kiện tự nhiên.
1.3.3. Tình hình kinh tế - xã hội
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DI TÍCH THÀNH CỔ SƠN TÂY, HÀ NỘI
2.1. Khái quát chung về di tích Thành cổ Sơn Tây.
2.1.1. Quá trình xây dựng và hình thành Thành cổ Sơn Tây
2.1.2. Những giá trị tiêu biểu của di tích Thành cổ Sơn Tây
2.1.2.1. Giá trị lịch sử
2.1.2.2. Giá trị kiến trúc – nghệ thuật
2.1.2.3. Giá trị văn hóa – du lịch
2.1.3. Mô hình quản lý của di tích Thành cổ Sơn Tây
2.1.4. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn ban quản lý di tích
2.2. Thực trạng công tác quản lý hoạt động bảo tồn di tích
2.2.1. Công tác trùng tu, tôn tạo di tích
2.2.2. Công tác quản lý an ninh xã hội
2.2.3 Công tác quản lý giao thông
2.2.4. Công tác xây dựng cảnh quan
2.2.5. Công tác tuyên truyền, quảng bá di tích.
2.2.5.1. Các hoạt động nghiên cứu khoa học về giá trị của di tích
2.2.5.2. Các hoạt động thuyết minh tuyên truyền.
2.2.5.3. Các hoạt động quảng bá hình ảnh trên phương tiện thông tin đại chúng.
Chương 3: NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DI TÍCH THÀNH CỔ SƠN TÂY, HÀ NỘI
3.1. Kết quả hoạt động thực tiễn của công tác quản lý di tích Thành Cổ Sơn Tây
3.1.1. Những mặt tích cực
3.1.2. Những hạn chế
3.1.3. Nguyên nhân
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý di tích Thành cổ Sơn Tây
3.2.1. Giải pháp về quy hoạch.
3.2.2. Giải pháp cho cơ cấu tổ chức và cơ cấu nhân sự
3.2.3. Giải pháp cho kinh doanh du lịch với khai thác di tích
3.2.4. Giải pháp về thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm
3.2.5. Giải pháp về đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục ý thức cho người dân
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan