[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hiểu di tích đình làng Bạch Liên, xã Liên Phương, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội


[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hiểu di tích đình làng Bạch Liên, xã Liên Phương, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: ĐÌNH LÀNG BẠCH LIÊN TRONG DIỄN TRÌNH LỊCH SỬ
1.1. Tổng quan về làng Bạch Liên
1.1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên
1.1.2. Đời sống dân cư
1.1.3. Truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng
1.2. Đình làng Bạch Liên
1.2.1. Lịch sử hình thành và quá trình tồn tại của đình làng Bạch Liên
1.2.2. Nhân vật được thờ trong đình làngBạch Liên
Chương 2: GIÁ TRỊ KIẾN TRÚC, DI VẬT, CỔ VẬT VÀ LỄ HỘI ĐÌNH LÀNG BẠCH LIÊN
2.1. Giá trị kiến trúc đình làng Bạch Liên
2.1.1. Không gian cảnh quan
2.1.2. Bố cục mặt bằng tổng thể
2.1.3. Các đơn nguyên kiến trúc
2.1.4. Trang trí kiến trúc
2.2. Di vật, cổ vật trong đình làng Bạch Liên
2.2.1. Di vật gỗ
2.2.2. Di vật đồng
2.2.3. Di vật đá
2.3. Lễ hội đình làng Bạch Liên
2.3.1.Thời gian và lịch lễ hội
2.3.2. Chuẩn bị lễ hội
2.3.3. Diễn trình lễ hội
2.3.4. Ý nghĩa lễ hội đình làng Bạch Liên
Chương 3: VẤN ĐỀ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ ĐÌNH LÀNG BẠCH LIÊN
3.1. Thực trạng đình làng Bạch Liên
3.1.1. Thực trạng kiến trúc
3.1.2. Thực trạng di vật, cổ vật
3.1.3. Thực trạng lễ hội
3.2. Một số giải pháp bảo tồn đình làng Bạch Liên
3.2.1. Vấn đề cần quan tâm
3.2.2. Giải pháp bảo tồn đình làng Bạch Liên
3.3. Khai thác phát huy giá trị đình làng Bạch Liên
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan