[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hiểu di tích miếu Mạch Lũng (thôn Mạch Lũng, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội)


[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hiểu di tích miếu Mạch Lũng (thôn Mạch Lũng, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội)
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
6. Bố cục bài khóa luận
CHƯƠNG 1: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ QUÁ TRÌNH TỒN TẠI CỦA DI TÍCH MIẾU MẠCH LŨNG
1.1. Vài nét về địa danh và cư dân nơi di tích tồn tại
1.1.1. Vị trí địa lý
1.1.2 Đời sống kinh tế, văn hóa.
1.2 Qúa trình hình thành và tồn tại của di tích miếu Mạch Lũng
1.2.1. Vị thần được thờ
1.2.2. Miếu Mạch Lũng qua các thời kỳ lịch sử
CHƯƠNG 2: GIÁ TRỊ KIẾN TRÚC - NGHỆ THUẬT VÀ LỄ HỘI MIẾU MẠCH LŨNG
2.1. Giá trị kiến trúc - nghệ thuật miếu Mạch Lũng
2.1.1. Không gian cảnh quan và bố cục mặt bằng
2.1.2. Các đơn nguyên kiến trúc
2.1.3. Hệ thống di vật ở miếu Mạch Lũng
2.2. Lễ hội miếu Mạch Lũng
2.2.1. Thời gian diễn ra Lễ hội
2.2.2.Diễn trình Lễ hội
2.2.3. Giá trị văn hóa của Lễ hội
CHƯƠNG 3: VẤN ĐỀ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY TÁC DỤNG CỦA DI TÍCH MIẾU MẠCH LŨNG
3.1. Thực trạng di tích miếu Mạch Lũng
3.1.1. Thực trạng kiến trúc
3.1.2. Thực trạng di vật
3.1.3. Thực trạng lễ hội
3.1.4. Ý thức của cộng đồng dân cư trong việc bảo tồn di tích
3.2. Bảo vệ, tôn tạo di tích
3.2.1. Bảo vệ di tích
3.2.2. Tôn tạo di tích
3.3. Khai thác và phát huy giá trị di tích
3.3.1. Tổ chức tham quan tại di tích
3.3.2. Giới thiệu về di tích trên các phương tiện thông tin đại chúng
3.3.3. Viết sách, tờ gấp giới thiệu về di tích
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan