[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Tiền Giang


[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Tiền Giang
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
DANH SÁCH CÁC BẢNG SỬ DỤNG
DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1 Khái quát về ngân hàng thương mại
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Chức năng ngân hàng thương mại
1.1.2.1 Chức năng trung gian tín dụng
1.1.2.2 Chức năng trung gian thanh toán
1.1.2.3 Chức năng tạo tiền
1.1.3 Hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại
1.1.3.1 Hoạt động huy động vốn
1.1.3.2 Hoạt động cho vay, đầu tư
1.1.3.3 Các dịch vụ của ngân hàng thương mại
1.2 Những vấn đề cơ bản về tín dụng
1.2.1 Khái niệm
1.2.2 Chức năng của tín dụng
1.2.2.1 Chức năng phân phối lại tài nguyên
1.2.2.2 Chức năng thúc đẩy lưu thông hàng hóa và phát triển sản xuất
1.2.3 Phân loại tín dụng
1.2.3.1 Căn cứ vào thời hạn tín dụng
1.2.3.2 Căn cứ vào đối tượng tín dụng
1.2.3.3 Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn tín dụng
1.3 Hoạt động cho vay tiêu dùng
1.3.1 Khái niệm
1.3.2 Đặc điểm của họat động cho vay tiêu dùng
1.3.3 Phân loại cho vay tiêu dùng
1.3.3.1 Căn cứ vào phương thức hoàn trả
1.3.3.2 Căn cứ vào nguồn gốc khoản nợ
1.3.3.3 Căn cứ vào mục đích vay
1.3.4 Lợi ích của cho vay tiêu dùng
1.3.4.1 Đối với Ngân hàng
1.3.4.2 Đối với người tiêu dùng
1.3.4.3 Đối với nền kinh tế
1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM
1.4.1 Nhân tố khách quan
1.4.2 Nhân tố chủ quan
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TIỀN GIANG
2.1 Giới thiệu khái quát về Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – chi nhánh Tiền Giang
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Chức năng và lĩnh vực hoạt động
2.1.3 Cơ cấu tổ chức
2.1.4 Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban
2.1.5 Kết quả hoạt động của chi nhánh
2.2 Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Tiền Giang
2.2.1 Quy trình và điều kiện cho vay tiêu dùng
2.2.1.1 Quy trình cho vay tiêu dùng
2.2.1.2 Điều kiện cho vay
2.2.2 Phân tích thực trạng cho vay tiêu dùng cá nhân tại NHTMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang
2.2.2.1 Huy động vốn
2.2.2.2 Hoạt động tín dụng
2.2.2.3 Tín dụng cho vay tiêu dùng
2.2.2.3.1 Dư nợ cho vay tiêu dùng
2.2.2.3.2 Nợ quá hạn của hoạt động cho vay tiêu dùng:
2.2.2.3.3 Lợi nhuận cho vay tiêu dùng
2.3 Nhận xét hoạt động tại Vietinbank – CN Tiền Giang
2.3.1 Điểm mạnh
2.3.2 Điểm yếu
2.4 Đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại Vietinbank – chi nhánh Tiền Giang
2.4.1 Thành tựu đạt được
2.4.2 Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
2.4.2.1 Những tồn tại, hạn chế
2.4.2.2 Nguyên nhân
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP – KIẾN NGHỊ
3.1 Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Vietinbank – chi nhánh Tiền Giang
3.1.1 Định hướng phát triển chung
3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động CVTD
3.2 Giải pháp
3.2.1 Đẩy mạnh nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm tín dụng tiêu dùng
3.2.2 Xây dựng chiến lược khách hàng
3.2.3 Cải thiện hệ thống các quy trình, quy chế cho vay tiêu dùng phù hợp với khách hàng
3.2.4 Đẩy mạnh hoạt động marketing trong ngân hàng
3.2.5 Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng
3.2.6 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.3 Kiến nghị
3.3.1 Đối với cơ quan quản lý Nhà nước
3.3.2 Đối với NHTMCP Công thương Việt Nam
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan