[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp giáo dục văn hóa học tập cho học sinh trường THPT Việt Lâm tỉnh Hà Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp giáo dục văn hóa học tập cho học sinh trường THPT Việt Lâm tỉnh Hà Giang
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA GIÁO DỤC VĂN HÓA HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề.
1.2. Một số khái niệm cơ bản
1.2.1.Khái niệm văn hóa
1.2.2. Văn hóa nhà trường
1.2.3. Khái niệm văn hoá học tập
1.2.4. Biện pháp giáo dục văn hóa học tập
1.3. Một số vấn đề về giáo dục văn hóa học tập cho học sinh THPT hiện nay
1.3.1. Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh THPT
1.3.2. Hoạt động học tập của học sinh THPT
1.3.3. Giáo dục và văn hóa
1.3.4. Vai trò của VHHT nói chung và VHNN nói riêng đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục THPT
1.3.5. Nội dung giáo dục VHHT cho học sinh THPT
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới VHHT, VHNN và quá trình giáo dục VHHT, VHNN cho học sinh THPT
TIỂU KẾT CHƯƠNG I
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC VĂN HOÁ HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT VIỆT LÂM - TỈNH HÀ GIANG
2.1. Khái quát về trường THPT Việt Lâm – tỉnh Hà Giang
2.1.2. Mục tiêu, nội dung khảo sát
2.1.3. Phương pháp khảo sát và cách xử lý số liệu
2.2. Thực trạng nhận thức về giáo dục văn hóa học tập nói chung và văn hóa nề nếp nói riêng cho học sinh trường THPT Việt Lâm tỉnh Hà Giang
2.3. Thực trạng giáo dục văn hóa học tập nói chung và văn hóa nề nếp nói riêng cho học sinh trường THPT Việt Lâm tỉnh Hà Giang
2.3.1. Thực trạng các biểu hiện đặc trưng về văn hóa nề nếp của học sinh ở trường THPT Việt Lâm tỉnh Hà Giang
2.3.2. Thực trạng các biện pháp và hình thức giáo dục VHHT, VHNN cho học sinh THPT Việt Lâm tỉnh Hà Giang
2.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc giáo dục VHHT, VHNN cho học sinh trường THPT Việt Lâm tỉnh Hà Giang
TIỂU KẾT CHƯƠNG II
CHƯƠNG III: BIỆN PHÁP GIÁO DỤC VĂN HOÁ HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT VIỆT LÂM TỈNH HÀ GIANG
3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp.
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu của quá trình giáo dục
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống giá trị được gìn giữ và phát triển ở đối tượng giáo dục
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo xây dựng và phát triển phải đi đôi với xoá bỏ ngăn chặn các tiêu cực ảnh hưởng đến nhà trường
3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo phát huy vai trò của giáo viên và của học sinh
3.2. Một số biện pháp giáo dục VHHT cho học sinh trường THPT Việt Lâm tỉnh Hà Giang
3.2.1. Xây dựng cảnh quan môi trường lớp học, trường học sạch đẹp kết hợp với xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường
3.2.2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên và học sinh về công tác giáo dục VHHT cho học sinh.
3.2.3. Bồi dưỡng năng lực cho giáo viên trong công tác giáo dục VHHT cho học sinh
3.2.4. Đổi mới phương thức, hình thức tổ chức giáo dục VHHT cho học sinh
3.2.5. Đẩy mạnh vai trò của đoàn thanh niên và các tổ chức trong các hoạt động giáo dục VHHT cho học sinh
3.2.6. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá quá trình giáo dục VHHT cho học sinh
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp
3.4. Khảo nghiệm các biện pháp sư phạm được đề xuất
3.4.1.Mục đích khảo nghiệm
3.4.2.Khách thể khảo nghiệm
3.4.3. Nội dung khảo nghiệm
3.4.4. Phương pháp khảo nghiệm
3.4.5. Kết quả khảo nghiệm
TIỂU KẾT CHƯƠNG III
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan