[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ở huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang


[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ở huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIÁO DỤC MẦM NON VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON ĐỂ THỰC HIỆN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON TRẺ NĂM TUỔI
1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.2 Giáo dục mầm non
1.2.1 Xu thế và chính sách phát triển giáo dục mầm non của các nước trên thế giới
1.2.2 Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về phát triển GDMN
1.2.3 Vị trí, vai trò, mục tiêu, nhiệm vụ của GDMN trong hệ thống giáo dục quốc dân
1.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển GDMN
1.3 Đội ngũ giáo viên và phát triển đội ngũ giáo viên mầm non
1.3.1 Đội ngũ giáo viên
1.3.2 Đội ngũ giáo viên mầm non
1.3.3 Đội ngũ giáo viên mầm non thực hiện phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi
1.3.4 Vai trò, nhiệm vụ đội ngũ giáo viên mầm non
1.3.5 Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non
1.4 Quản lý đội ngũ GVMN
1.4.1 Khái niệm quản lý
1.4.2 Chức năng của quản lý
1.4.3 Quản lý giáo dục
1.4.4.Quản lý giáo dục mầm non
1.4.5 Quản lý đội ngũ giáo viên mầm non
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GVMN VÀ GIÁO VIÊN MN DẠY TRẺ NĂM TUỔI Ở HUYỆN HiỆP HÕA, TỈNH BẮC GIANG HIỆN NAY
2.1. Vài nét về tình hình kinh tế - Xã hội huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
2.1.1 Điều kiện tự nhiên
2.1.2 Đặc điểm kinh tế- Xã hội
2.2 Đặc điểm chung về GD&ĐT huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
2.2.1 Mạng lưới trường lớp
2.2.2 Quy mô học sinh
2.2.3 Chất lượng giáo dục
2.2.4 Cơ sở vật chất, thiết bị và trường học đạt chuẩn quốc gia
2.2.5 Công tác xã hội hóa giáo dục
2.2.6 Đội ngũ giáo viên
2.2.7 Đánh giá chung về thực trạng giáo dục Hiệp hòa, tỉnh Bắc Giang
2.3 Khái quát về giáo dục mầm non huyện Hiệp Hòa
2.3.1. Mạng lưới trường lớp mầm non
2.3.2 Quy mô học sinh
2.3.3 Cơ sở vật chất trang thiết bị
2.3.4 Công tác xã hội hóa giáo dục
2.3.5 Đánh giá chung về giáo dục mầm non Hiệp hòa , tỉnh Bắc Giang
2.4 Thực trạng đội ngũ GVMN huyện Hiệp Hòa
2.4.1 Số lượng CBQL và GVMN huyện Hiệp Hòa
2.4.2 Chất lượng đội ngũ CBQL và GVMN huyện Hiệp Hòa
2.4.3 Về cơ cấu đội ngũ CBQL và GVMN huyện HiệpHòa
2.5. Thực trạng phát triển ĐNGVMN huyện Hiệp Hòa
2.5.1 Quan điểm về công tác phát triển ĐNGVMN
2.5.2 Nội dung của công tác phát triển ĐNGVMN
2.5.3 Tác dụng của công tác phát triển ĐNGVMN
2.5.4 Vai trò các đơn vị có liên quan trong công tác phát triển ĐNGVMN
2.5.5 Những hoạt động cụ thể trong công tác phát triển ĐNGVMN
2.5.6 Nhu cầu phát triển ĐNGVMN huyện Hiệp Hòa dạy trẻ 5 tuổi
2.5.7 Đánh giá chung về phát triển ĐNGVMN dạy trẻ 5 tuổi ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON ĐỂ THỰC HIỆN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON TRẺ NĂM TUỔI Ở HUYỆN HIỆP HÕA, TỈNH BẮC GIANG ĐẾN NĂM 2015
3.1 Định hướng đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ GVMN huyện Hiệp Hòa đến năm 2015
3.1.1 Quán triệt phát triển kinh tế- xã hội và các chỉ tiêu phát triển giáo dục
3.1.2 Phát triển ĐNGVMN phù hợp với định hướng phát trển GDMN giai đoạn 2010 - 2015
3.2 Các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi ở Huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đến năm 2015
3.2.1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức về vị trí và tầm quan trọng của việc phát triển ĐNGVMN huyện Hiệp Hòa
3.2.2 Biện pháp 2: Tăng cường công tác tạo nguồn đội ngũ GVMN
3.2.3 Biện pháp 3: Quản lý và sử dụng hợp lý ĐNGVMN hiện có
3.2.4 Biện pháp 4: Đổi mới công tác tuyển dụng giáo viên mầm non
3.2.5 Bổ sung và điều chỉnh chính sách đối với ĐNGVMN
3.2.6 Biện pháp 6: Đào tạo, bồi dưỡng GV theo hướng đổi mới GDMN
3.2.7 Quan hệ giữa các biện pháp
3.3 Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các giải pháp đã đề xuất
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan