[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với hoạt động dạy học theo hướng tích cực hoá ở các trường Tiểu học huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với hoạt động dạy học theo hướng tích cực hoá ở các trường Tiểu học huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.2. Một số vấn đề lý luận về quản lý hoạt động dạy học ở tiểu học
1.2.1. Một số khái niệm cơ bản
1.2.2. Quản lý hoạt động dạy học ở tiểu học
1.2.3. Quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng ở trường Tiểu học theo hướng tích cực hóa
1.2.4. Mối quan hệ giữa hiệu trưởng với các bộ phận liên quan trong việc quản lý hoạt động dạy học
1.2.5. Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng trườngTiểu học
Kết luận chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẾ VÕ - TỈNH BẮC NINH
2.1. Vài nét chung về các trường tiểu học huyện Quế Võ
2.1.1. Tình hình phát triển giáo dục tiểu học của huyện
2.1.2. Những thuận lợi và khó khăn đối với giáo dục tiểu học huyện Quế Võ
2.1.3. Quy mô trường lớp, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học Quế Võ
2.2. Thực trạng hoạt động dạy học ở các trường Tiểu học huyện Quế Võ
2.2.1. Thực trạng hoạt động dạy của giáo viên
2.3. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng các trường Tiểu học huyện Quế Võ
2.3.1. Thực trạng việc quản lý phân công giảng dạy
2.3.2. Thực trạng quản lý việc thực hiện nội dung chương trình
2.3.3. Thực trạng quản lý việc soạn bài chuẩn bị giảng dạy
2.3.4. Thực trạng quản lý việc đổi mới phương pháp dạy học
2.3.5. Thực trạng quản lý cơ sở vật chất, phương tiện và kỹ thuật dạy học
2.3.6. Thực trạng quản lý việc kiểm tra đánh giá kết quả dạy học
2.3.7. Thực trạng quản lý việc bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên
2.3.8. Đánh giá chung thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh
Kết luận chương 2
Chương 3. ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN QUẾ VÕ - TỈNH BẮC NINH
3.1. Những định hướng về việc đổi mới quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng
3.2. Yêu cầu của việc đề ra các biện pháp nhằm tăng cường biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với hoạt động dạy học
3.2.1. Đảm bảo tính đồng bộ
3.2.2. Đảm bảo tính kế thừa
3.2.3. Đảm bảo tính khả thi
3.3. Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa của hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn huyện Quế Võ
3.3.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức và kỹ năng của giáo viên về việc tích cực hóa hoạt động dạy học ở tiểu học
3.3.2. Biện pháp 2: Chỉ đạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và sử dụng các phương tiện kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực học tập của học sinh
3.3.3. Biện pháp 3: Chỉ đạo tổ chức thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa người học
3.3.4. Biện pháp 4: Đổi mới kiểm tra dự giờ của giáo viên, kiểm tra học tập của học sinh
3.3.5. biện pháp 5: Tổ chức tốt phong trào thi đua dạy tốt học tốt
3.3.6. Biện pháp 6: Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động dạy học tích cực hóa
3.3.7. Mối quan hệ giữa các biện pháp
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan