[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp Quản lý giáo dục Luật cán bộ, công chức cho cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp Quản lý giáo dục Luật cán bộ, công chức cho cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC “LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC” CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1.1. Vài nét lịch sử nghiên cứu vấn đề giáo dục Pháp luật ở nước ta trong thời gian gần đây
1.2. Khái quát về Giáo dục pháp luật
1.2.1. Khái niệm “Giáo dục pháp luật”
1.2.2. Giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức
1.2.3. Quản lý Giáo dục Pháp luật cho cán bộ, công chức.
1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý giáo dục “Luật CBCC” cho cán bộ, công chức
Chương 2: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC “LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC” CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ, CÔNG CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THÁI NGUYÊN
2.1. Khái quát tình hình kinh tế- xã hội, giáo dục, cơ cấu tổ chức, số lượng cán bộ công chức, cán bộ quản lý ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh Thái Nguyên
2.1.1. Khái quát tình hình KT - XH, giáo dục của tỉnh Thái Nguyên
2.1.2. Cơ cấu tổ chức, số lượng cán bộ công chức, cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh Thái Nguyên
2.1.3. Trình độ, năng lực cán bộ quản lý, công chức ngành Giáo Dục và Đào tạo ở Thái Nguyên hiện nay
2.1.4. Đánh giá chung về đội ngũ CBCC ở Thái Nguyên
2.2. Thực trạng giáo dục pháp luật và thực trạng chấp hành “Luật cán bộ, công chức” của Cán bộ công chức, cán bộ quản lý Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên
2.2.1. Thực trạng công tác giáo dục và thực hành pháp luật ở Thái Nguyên trong thời gian qua
2.2.2. Thực trạng nhận thức và QLGD “Luật cán bộ, công chức” cho CBQL, công chức Ngành GD và ĐT tỉnh Thái Nguyên
2.2.3. Đánh giá chung về QLGD Luật CBCC cho CBCL Giáo dục
Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC "LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC” CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TỈNH THÁI NGUYÊN"
3.1. Cơ sở định hướng đổi mới giáo dục và quản lý giáo dục “Luật cán bộ, công chức”
3.2. Các nguyên tắc của việc đề xuất các biện pháp
3.2.1. Đảm bảo tính mục tiêu
3.2.2. Nguyên tắc kế thừa
3.2.3. Nguyên tắc đồng bộ, thống nhất quản lý giáo dục “Luật cán bộ, công chức” cho cán bộ quản lý, cán bộ công chức
3.2.4. Nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo sự phối hợp các lực lượng giáo dục
3.2.5. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả, khả thi
3.3. Các biện pháp quản lý giáo dục “Luật cán bộ, công chức” cho cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Thái Nguyên
3.3.1 Biện pháp 1: Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý về việc tăng cường quản lý giáo dục “Luật cán bộ, công chức” cho cán bộ quản lý giáo dục ở các cấp.
3.3.2. Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý giáo dục“ Luật cán bộ, công chức” ở các cấp QLGD
3.3.3. Biện pháp 3: Phối hợp giữa các cơ quan QLGD với các cấp chính quyền, cơ quan pháp luật, cơ quan thông tin đại chúng.
3.3.4. Biện pháp 4: Cần tiếp tục rà soát lại việc quản lý Giáo dục và thực hiện nghiêm “ Luật CBCC” ở các cấp quản lý giáo dục.
3.3.5. Biện pháp 5: Tổ chức kiểm tra đánh giá cán bộ công chức thực hiện và chỉ đạo thực hiện “ Luật cán bộ, công chức”
3.3.6. Biện pháp 6: Xây dựng chế độ động viên khen thưởng, nhắc nhở, kỷ luật trong việc thực hiện “Luật cán bộ, công chức”
3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp
3.5. Khảo nghiệm nhận thức về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đã nêu
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan