[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bước đầu nghiên cứu các giai đoạn diễn thế tự nhiên của thảm thực vật tại xã Ngọc Thanh thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc

[/kythuat]
[tomtat]
Bước đầu nghiên cứu các giai đoạn diễn thế tự nhiên của thảm thực vật tại xã Ngọc Thanh thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Một số khái niệm có liên quan
1.1.1. Khái niệm về thảm thực vật
1.1.2. Tái sinh hệ sinh thái rừng
1.1.3. Diễn thế thảm thực vật
1.1.4. Phục hồi rừng tự nhiên
1.2. Lược sử vấn đề nghiên cứu
1.2.1. Nghiên cứu ở nước ngoài về diễn thế thảm thực vật và tái sinh rừng
1.2.2. Một số nghiên cứu ở Việt Nam về diễn thế thảm thực vật và tái sinh rừng
1.2.3. Nghiên cứu về các giải pháp phục hồi rừng
Chương 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ VÀ XÃ HỘI KHU VỰC NGHIÊN CỨU
2.1. Điều kiện tự nhiên
2.1.1. Vị trí địa lý
2.1.2. Địa hình
2.1.3. Điều kiện thổ nhưỡng, địa chất
2.1.4. Điều kiện khí hậu, thuỷ văn
2.2. Tài nguyên động, thực vật rừng
2.2.1. Hệ động vật
2.2.2. Hệ thực vật
2.2.3. Thảm thực vật
2.3. Điều kiện kinh tế xã hội
Chương 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, phạm vi, địa điểm và giới hạn của đề tài
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.2.1.Phân loại thảm thực vật khu vực nghiên cứu dựa theo khung phân loại của UNESCO và các nguyên nhân làm suy thoái thảm thực vật KVNC
3.2.2. Các giai đoạn của quá trình diễn thế phục hồi thảm thực vật
3.2.3. Sự phát triển của thảm thực vật trong các giai đoạn diễn thế
3.2.4. Những thay đổi về cấu trúc thảm thực vật trong quá trình diễn thế
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp luận
3.3.2. Phương pháp điều tra
3.3.3. Phương pháp thu thập số liệu
3.3.4. Phương pháp điều tra trong nhân dân
3.3.5. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu
Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Hiện trạng thảm thực vật khu vực nghiên cứu và các nguyên nhân làm suy thoái thảm thực vật
4.1.1. Hiện trạng thảm thực vật khu vực nghiên cứu
4.1.2. Các nguyên nhân làm suy thoái thảm thực vật
4.2. Quá trình diễn thế phục hồi thảm thực vật
4.2.1 Ảnh hưởng của thoái hoá đất đến quá trình diễn thế phục hồi thảm thực vật
4.2.1.1. Đánh giá sự thoái hoá đất
4.2.1.2. Ảnh hưởng của thoái hoá đất đến thành phần loài trong quá trình diễn thế phục hồi thảm thực vật
4.2.1.3. Ảnh hưởng của mức độ thoái hoá đất đến khả năng phát triển của thảm thực vật
4.2.2. Các giai đoạn của quá trình diễn thế tại khu vực nghiên cứu
4.2.2.1 Giai đoạn thảm cỏ
4.2.2.2. Giai đoạn thảm cây bụi
4.2.2.3. Giai đoạn rừng non thứ sinh
4.2.3. Sự phát triển của thảm thực vật trong các giai đoạn diễn thế
4.2.3.1. Sự phát triển của thảm cỏ
4.2.3.2. Sự phát triển của thảm cây bụi
4.2.3.3. Sự phát triển của rừng thứ sinh mới phục hồi
4.2.3.4. Sự phát triển của rừng trưởng thành
4.3. Những thay đổi về cấu trúc thảm thực vật trong quá trình diễn thế
4.3.1. Thay đổi về số lượng loài cây trong các giai đoạn diễn thế
4.3.2. Mật độ cây và quá trình tỉa thưa
4.3.3. Thay đổi tính đa dạng của thảm thực vật trong quá trình diễn thế
4.3.4. Sự phân bố theo cấp chiều cao
4.3.5. Sự phân bố cây theo cấp đường kính
4.3.6. Thay đổi qui luật phân bố cây trên mặt đất
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan