[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xử lý asen trong nước ngầm bằng phương pháp lọc sinh học

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xử lý asen trong nước ngầm bằng phương pháp lọc sinh học
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.2. Asen, tính chất hoá lý và các dạng tồn tại
1.3. Ảnh hưởng của asen đến sức khoẻ con người
1.4. Ô nhiễm asen trong nước ngầm trên thế giới và Việt Nam
1.4.1. Ô nhiễm asen trong nước ngầm trên thế giới
1.4.2. Ô nhiễm asen trong nước ngầm ở Việt Nam
1.5. Nguyên nhân dẫn đến sự ô nhiễm asen trong nước ngầm
1.6. Tiêu chuẩn về hàm lượng asen trong nước uống
1.7. Các phương pháp xử lý asen
1.7.1. Các phương pháp xử lý asen trên thế giới
1.7.2. Các phương pháp xử lý asen đang được nghiên cứu và áp dụng tại Việt Nam
1.8. Cơ sở lý thuyết của phương pháp lọc sinh học
1.8.1. Cơ chế loại bỏ asen bằng phương pháp lọc sinh học
1.8.2. Vi khuẩn oxy hóa sắt và mangan
1.8.3. Các yếu tố ảnh hưởng
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Diễn biến của pH, nhiệt độ và nồng độ oxy hoà tan trong quá trình thực nghiệm
3.2. Ảnh hưởng của tốc độ lọc đến hiệu suất xử lý asen
3.2.1. Ảnh hưởng của tốc độ lọc đến hiệu suất xử lý asen đối với kích thước vật liệu lọc từ 3 - 5 mm, nồng độ asen đầu vào khoảng 50 g/l
3.2.2. Ảnh hưởng của tốc độ lọc đến hiệu suất xử lý asen đối với kích thước vật liệu lọc từ 1 - 3 mm, nồng độ asen đầu vào khoảng 50 g/l
3.2.3. Ảnh hưởng của tốc độ lọc đến hiệu suất xử lý asen đối với kích thước vật liệu lọc từ 1 - 3 mm, nồng độ asen đầu vào khoảng 100 g/l
3.3. Ảnh hưởng của kích thước hạt vật liệu lọc đến hiệu suất xử lý asen
3.3.1. Ảnh hưởng của kích thước vật liệu lọc tới hiệu suất xử lý asen đối với tốc độ lọc 100 m/ngày và nồng độ asen đầu vào khoảng 50 g/l
3.3.2. Ảnh hưởng của kích thước vật liệu lọc tới hiệu suất xử lý asen đối với tốc độ lọc 400 m/ngày và nồng độ asen đầu vào khoảng 50 g/l
3.3.3. Ảnh hưởng của kích thước vật liệu lọc tới hiệu suất xử lý asen đối với tốc độ lọc 600 m/ngày và nồng độ asen đầu vào khoảng 50 g/l
3.4. Ảnh hưởng của nồng độ asen trong nước ngầm đầu vào đến hiệu suất xử lý asen
3.4.1. Ảnh hưởng của nồng độ asen trong nước ngầm đầu vào tới hiệu suất xử lý asen đối với vật liệu lọc có kích thước từ 1 - 3 mm và tốc độ lọc 100 m/ngày
3.4.2. Ảnh hưởng của nồng độ asen trong nước ngầm đầu vào tới hiệu suất xử lý asen đối với vật liệu lọc có kích thước từ 1 - 3 mm và tốc độ lọc 210 m/ngày
3.4.3. Ảnh hưởng của nồng độ asen trong nước ngầm đầu vào tới hiệu suất xử lý asen đối với vật liệu lọc có kích thước từ 1 - 3 mm và tốc độ lọc 400 m/ngày
3.5. Ưu nhược điểm của phương pháp lọc sinh học sử dụng vi sinh vật oxy hoá sắt và mangan
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan