[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân thức hữu tỷ và các bài toán liên quan

[/kythuat]
[tomtat]
Phân thức hữu tỷ và các bài toán liên quan
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: PHÂN THỨC HỮU TỶ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN
1.1. Phân thức hữu tỷ và các tính chất liên quan.
1.2. Một số thuật toán tìm nguyên hàm của hàm phân thức hữu tỷ.
Chương 2: PHÂN THỨC HỮU TỶ VỚI HỆ SỐ NGHIỆM VÀ PHÂN THỨC NHẬN GIÁ TRỊ HỮU TỶ
2.1. Hàm phân thức chính quy hữu tỷ.
2.2. Tính chất của hàm phân thức nhận giá trị hữu tỷ.
2.3. Dãy số sinh bởi hàm phân thức hữu tỷ.
Chương 3: BẤT ĐẲNG THỨC VỚI CÁC HÀM PHÂN THỨC HỮU TỶ
3.1. Phương pháp bất đẳng thức Cauchy đối với hàm phân thức hữu tỷ.
3.2. Kỹ thuật cộng mẫu số Engel của bất đẳng thức Chebyshev.
3.3. Dạng phân thức của các đa thức đối xứng cơ bản.
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan