[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích và đánh giá hàm lượng Sắt, mangan trong nước giếng khoan bằng phương pháp quang phổ hấp phụ nguyên tử ngọn lửa (F-AAS)

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích và đánh giá hàm lượng Sắt, mangan trong nước giếng khoan bằng phương pháp quang phổ hấp phụ nguyên tử ngọn lửa (F-AAS)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. MANGAN VÀ HỢP CHẤT CỦA MANGAN
1.1.1. Mangan
1.1.2. Các hợp chất của mangan
1.1.2.1. Hợp chất của Mn(II)
1.1.2.2. Hợp chất của Mn(III)
1.1.2.3. Hợp chất của Mn(IV)
1.1.2.4. Hợp chất của Mn(VI)
1.1.2.5. Hợp chất của Mn(VII)
1.1.3. Ứng dụng của Mangan
1.1.4. Sự xuất hiện của Mangan và khả năng gây ô nhiễm của mangan trong nớc ngầm
1.2. SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT
1.2.1. Sắt
1.2.1.1. Vị trí và tính chất của nguyên tử sắt
1.2.1.2. Trạng thái tự nhiên
1.2.1.3. Tính chất lí học của sắt
1.2.1.4. Tính chất hóa học của sắt
1.2.2. Một số hợp chất của sắt
1.2.2.1. Sắt(II) oxit (FeO)
1.2.2.2. Sắt(II) hiđroxit: Fe(OH)2
1.2.2.3. Muối sắt(II)
1.2.2.4. Sắt(III) oxit: Fe2O3
1.2.2.5. Sắt(III) hiđroxit: Fe(OH)3
1.2.2.6. Muối sắt(III)
1.2.2.7. Phức chất của sắt(III)
1.2.3. Vai trò của sắt đối với cơ thể con ngời
1.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MANGAN VÀ SẮT
1.3.1. Các phương pháp hóa học
1.3.1.1. Phân tích khối lượng
1.3.1.2. Phân tích thể tích
1.3.2. Các phương pháp phân tích công cụ
1.3.2.1. Các phương pháp điện hóa
1.3.3. Các phương pháp quang học
1.3.3.1. Phương pháp trắc quang
1.3.3.2. Phương pháp phổ phát xạ nguyên tử
1.3.3.3. Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử
1.3.4. Phương pháp sắc ký
1.3.4.1. Phương pháp sắc ký lỏng cao áp và phương pháp dòng chảy sử dụng detector điện hóa
1.3.4.2. Phương pháp sắc ký điện di mao quản
CHƯƠNG II. THỰC NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ
2.1.1. Nguyên tắc của phép đo AAS
2.1.2. Trang bị của phép đo AAS
2.1.3. Ưu nhược điểm của phương pháp
2.2. HOÁ CHẤT, DỤNG CỤ, THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU
2.2.1. Trang thiết bị
2.2.2. Dụng cụ
2.2.3. Hóa chất
2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.3.1. Phương pháp đường chuẩn
2.3.2. Phương pháp thêm chuẩn
2.4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.4.1. Khảo sát các điều kiện thực nghiệm xác định Fe, Mn bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử dùng ngọn lửa
2.4.2. Khảo sát ảnh hưởng của cation khác
2.4.3. Khảo sát vùng tuyến tính của Fe, Mn
2.4.4. Đánh giá sai số, độ lặp, khoảng tin cậy của phép đo
2.4.5. Lấy mẫu, bảo quản và xử lý mẫu
2.4.6. Phân tích mẫu thực tế theo phương pháp đường chuẩn và phương pháp thêm chuẩn
CHƯƠNG III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. KHẢO SÁT CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC KIM LOẠI SẮT VÀ MANGAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP F-AAS
3.1.1. Khảo sát các thông số máy
3.1.1.1. Khảo sát vạch phổ hấp thụ
3.1.1.2. Khảo sát cường độ dòng đèn
3.1.1.3. Khảo sát lưu lượng khí axetylen
3.1.1.4. Khảo sát khe đo của máy phổ hấp thụ nguyên tử
3.1.1.5. Khảo sát chiều cao của đèn nguyên tử hóa mẫu
3.1.2. Khảo sát ảnh hưởng của các loại axit và nồng độ axit
3.1.2.1. Khảo sát ảnh hưởng của axit đối với sắt
3.1.2.2. Khảo sát ảnh hưởng của axit đối với Mn
3.2. KHẢO SÁT SƠ BỘ THÀNH PHẦN MẪU
3.3. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CATION
3.4. KHẢO SÁT KHOẢNG TUYẾN TÍNH CỦA Fe VÀ Mn
3.5. XÂY DỰNG ĐƯỜNG CHUẨN, XÁC ĐỊNH GIỚI HẠN PHÁT HIỆN VÀ GIỚI HẠN ĐỊNH LƯỢNG
3.5.1. Xây dựng đường chuẩn xác định sắt
3.5.2. Xây dựng đường chuẩn xác định mangan
3.6. TỔNG HỢP CÁC ĐIỀU KIỆN ĐO PHỔ F-AAS CỦA SẮT VÀ MANGAN
3.7. SAI SỐ VÀ ĐỘ LẶP LẠI CỦA PHÉP ĐO
3.7.1. Đánh giá sai số và độ lặp lại của phép đo Fe
3.7.2. Đánh giá sai số và độ lặp lại của phép đo Mn
3.8. PHÂN TÍCH MẪU THỰC TẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG CHUẨN
3.8.1. Lấy mẫu và bảo quản mẫu
3.8.2. Xử lý mẫu
3.8.3. Kết quả xác định hàm lượng kim loại sắt, mangan trong nước giếng khoan bằng phép đo F – AAS
3.9. PHÂN TÍCH MẪU NƯỚC GIẾNG KHOAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THÊM CHUẨN
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan