[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích quá trình đô thị hóa thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2000 – 2010

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích quá trình đô thị hóa thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2000 – 2010
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐÔ THỊ HÓA
1.1. Cơ sở lý luận về đô thị hóa
1.1.1. Khái niệm, phân loại và chức năng của đô thị
1.1.2. Lý luận về đô thị hóa
1.1.3. Một số chỉ tiêu để phân loại và đánh giá mức độ ĐTH
1.2. Thực tiễn ĐTH trên thế giới và ở Việt Nam, vùng TNMNBB và tỉnh Thái Nguyên
1.2.1. Tình hình ĐTH trên thế giới
1.2.2. Tình hình ĐTH ở Việt Nam
1.2.3. Tình hình ĐTH ở vùng TDMNBB và tỉnh Thái Nguyên
Tiểu kết chương
Chương 2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÔ THỊ HOÁ Ở THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
2.1. Lịch sử hình thành và phát triển thành phố Thái Nguyên
2.1.1. Giai đoạn phong kiến đến trước năm 1962
2.1.2. Giai đoạn phát triển từ khi thành lập (1962) đến nay
2.2. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến đô thị hoá thành phố Thái Nguyên
2.2.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên
2.2.2. Tác động của vùng TDMNPB và các vùng lân cận
2.2.3. Vai trò của khu công nghiệp Gang Thép trong sự phát triển ngành công nghiệp thành phố Thái Nguyên
2.2.4.Sự phát triển và khẳng định vị thế trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học, giáo dục và đào tạo của vùng
2.2.5.Các nhân tố dân c, dân tộc
2.3. Sự mở rộng và thay đổi cấu trúc không gian thành phố Thái Nguyên
Tiểu kết chương
Chương 3. THỰC TRẠNG ĐÔ THỊ HÓA THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2000-2010
3.1. Những chuyển biến về kinh tế-xã hội
3.1.1. Những chuyển biến về kinh tế đô thị
3.1.2. Phát triển giáo dục, y tế và xã hội
3.2. Phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị
3.2.1. Phát triển giao thông
3.2.2. Hệ thống cung cấp điện chiếu sáng
3.2.3. Hệ thống cấp và thoát nước
3.2.4. Hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn
3.2.5. Cơ sở dịch vụ bu chính viễn thông, thông tin liên lạc
3.2.6. Hệ thống công viên cây xanh
3.2.7. Công trình dịch vụ thương mại, du lịch và giải trí
3.3. Chuyển biến về dân số, lao động và phân bố dân cư
3.3.1.Quy mô và sự gia tăng dân số đô thị
3.3.2. Đặc điểm kết cấu dân số đô thị
3.3.3. Những chuyển biến trong phân bố dân cư
3.3.4. Chuyển biến trong phân phối dân cư theo quy mô hộ gia đình
3.3.5. Chuyển biến trong cơ cấu lao động, nghề nghiệp và việc làm
3.4. Những thay đổi trong cơ cấu sử dụng đất đô thị
3.4.1. Quy mô, diện tích đất đô thị
3.4.2. Sự thay đổi cơ cấu sử dụng đất giai đoạn 2000-2010
3.5. Tổng hợp các tiêu chuẩn phân loại đô thị thành phố Thái Nguyên (đánh giá mức độ đô thị hóa so với tiêu chuẩn của đô thị loại I)
Tiểu kết chương
Chương 4. ĐỊNH HƯỚNG ĐÔ THỊ HOÁ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN ĐẾN NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
4.1. Định hướng đô thị hóa ở thành phố Thái Nguyên đến năm 2020
4.1.1. Căn cứ định hướng đô thị hóa ở thành phố Thái Nguyên đến năm 2020
4.1.2. Định hướng đô thị hóa ở thành phố Thái Nguyên đến năm 2020
4.2. Một số giải pháp thực hiện định hướng đô thị hóa ở thành phố Thái Nguyên
Tiểu kết chương
KẾT LUẬN:

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan