[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phương pháp giải quy hoạch toàn phương

[/kythuat]
[tomtat]
Phương pháp giải quy hoạch toàn phương
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. Tập AFIN về tập lồi
1.2. Hàm toàn phương và hàm lồi
1.3. Bài toán qui hoạch toàn phương lồi
1.4. Bài toán tối ưu phi tuyến
1.5. Phân tích CHOLESKY và phân tích QR
Chương 2: BÀI TOÁN QUI HOẠCH TOÀN PHƯƠNG
2.1. Điều kiện tối ưu
2.2. Bài toán đối ngẫu
2.3. Quan hệ đối ngẫu
Chương 3: PHƯƠNG PHÁP KHỬ BIẾN SỐ
3.1. Nội dung phương pháp
3.2. Ví dụ minh họa
3.3. Phương pháp khử suy rộng
3.4. Phương pháp nhan tử LAGRANGE
Chương 4: PHƯƠNG PHÁP TẬP TÍCH CỰC
4.1. Bài toán và ý tưởng thuật toán
4.2. Phương pháp tập tích cực
4.3. Sự hội tụ của thuật toán
4.4. Hàm mục tiêu không lồi
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan