[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường vận dụng các bài toán có nội dung thực tiễn vào dạy học Đại số và giải tích nâng cao 11 – THPT

[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường vận dụng các bài toán có nội dung thực tiễn vào dạy học Đại số và giải tích nâng cao 11 – THPT
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CỞ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Toán học và thực tiễn
1.1.1. Toán học có nguồn gốc từ thực tiễn
1.1.2. Toán học phản ánh thực tiễn
1.1.3. Toán học là khoa học công cụ để ứng dụng vào thực tiễn
1.1.4. Về bài toán thực tiễn
1.2. Dạy học toán và thực tiễn
1.2.1. Yêu cầu dạy học môn toán ở trường phổ thông gắn với thực tiễn
1.2.2. Tình hình dạy học toán gắn với thực tiễn ở trường phổ thông
1.3. Kết luận chương 1
Chương 2: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG CÁC BÀI TOÁN CÓ NỘI DUNG THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH NÂNG CAO
2.1. Nội dung chương trình Đại số và Giải tích nâng cao lớp 11
2.2. Định hướng xây dựng hệ thống bài toán có nội dung thực tiễn
2.2.1. Bám sát nội dung Đại số và Giải tích 11 hiện hành, có nâng cao hợp lý
2.2.2. Giúp học sinh nắm vững tri thức và có những kỹ năng cơ bản trong Đại số và Giải tích 11 nâng cao - THPT
2.2.3. Các bài toán có chứa nội dung gắn với những môn học trong trường phổ thông, có liên hệ với đời sống thực tế.
2.2.4. Hệ thống bài tập được chọn lựa vừa sức cả về số lượng và độ khó để có thể sử dụng trong dạy học
2.3. Hệ thống bài toán có nội dung thực tiễn trong dạy học Đại số và Giải tích nâng cao lớp
2.3.1. Những bài toán thực tiễn liên quan đến dãy số Fibonacci
2.3.2. Những bài toán thực tiễn liên quan đến cấp số nhân
2.3.3. Những bài toán thực tiễn liên quan đến cấp số cộng
2.3.4. Những bài toán thực tiễn liên quan đến số e
2.3.5. Những bài toán thực tiễn liên quan giới hạn và tính liên tục và gián đoạn của hàm số
2.3.6. Những bài toán thực tiễn liên quan đến dãy số và giới hạn của dãy số
2.3.7. Những bài toán thực tiễn liên quan đến đạo hàm
2.3.8. Những bài toán thực tiễn liên quan đến vi phân
2.3.9. Những bài toán thực tiễn liên quan đến lượng giác
2.3.10.Những bài toán thực tiễn liên quan đến tổ hợp
2.3.11.Những bài toán thực tiễn có liên quan đến xác suất
2.4. Một số phương pháp dạy học sử dụng hệ thống bài toán đã được xây dựng
2.4.1. Gợi ý chung
2.4.2. Một số gợi ý vận dụng cụ thể
2.5.Kết luận chương 2
Chương 3: THỬ NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích, nhiệm vụ thử nghiệm
3.1.1. Mục đích
3.1.2. Nhiệm vụ
3.2. Phương pháp thử nghiệm
3.3. Nội dung và tiến trình thử nghiệm
3.4. Phân tích và đánh giá kết quả thử nghiệm
3.4.1. Về mặt định lượng
3.4.2. Về mặt định tính
3.4.3. Ý kiến đánh giá của đồng nghiệp
3.5. Kết luận chương 3
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan