[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp quản lý phát triển đội ngũ Giảng viên trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh giai đoạn 2010 – 2015

[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp quản lý phát triển đội ngũ Giảng viên trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh giai đoạn 2010 – 2015
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu ở Việt Nam
1.2. Các khái niệm cơ bản
1.3. Cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực
1.4. Một số cơ sở pháp lý về công tác phát triển đội ngũ giảng viên
Tiểu kết chương 1
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG NINH HIỆN NAY
2.1. Tình hình phát triển đội ngũ ở trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh
2.2. Thực trạng đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh
2.3. Thực trạng công tác quản lý phát triển đội ngũ giảng viên của trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh
2.4. Đánh giá về thực trạng quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh
Tiểu kết chương 2
Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2010-2015
3.1. Một số nguyên tắc xuất phát
3.2. Một số biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên ở trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh giai đoạn 2010-2015
3.3. Mối liên hệ giữa các biện pháp
3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan