[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp thực hiện chương trình tự chọn môn Đạo đức ở trường tiểu học tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp thực hiện chương trình tự chọn môn Đạo đức ở trường tiểu học tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TỰ CHỌN MÔN ĐẠO ĐỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC
1.1 Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.2 Cơ sở lý luận về biện pháp thực hiện chương trình tự chọn môn đạo đức trong nhà trường tiểu học
1.2.1. Một số khái niệm cơ bản có liên quan đến đề tài
1.2.1.1 Khái niệm biện pháp.
1.2.1.2 Khái niệm chương trình, chương trình tự chọn
1.2.2 Một số vấn đề lý luận cơ bản về chương trình tự chọn môn Đạo đức ở trường tiểu học
1.2.2.1 Vị trí, mục tiêu, nhiệm vụ của môn Đạo đức ở trường tiểu học
1.2.2.2 Khái quát về chương trình môn Đạo đức
1.2.2.3 Chương trình tự chọn môn Đạo đức ở trường tiểu học
1.2.3 Một số đặc điểm tâm lý của lứa tuổi của học sinh tiểu học
Tiểu kết chương 1
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TỰ CHỌN MÔN ĐẠO ĐỨC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC TỈNH THÁI NGUYÊN
2.1 Vài nét về các trường tiểu học được khảo sát
2.2 Mục đích và nội dung khảo sát
2.3 Kết quả khảo sát về việc thực hiện chương trình tự chọn môn đạo đức tại một số trường tiểu học thuộc tỉnh Thái Nguyên
Tiểu Kết chương 2
CHƯƠNG 3 BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TỰ CHỌN MÔN ĐẠO ĐỨC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
3.1 Một số nguyên tắc và cơ sở pháp lý để xây dựng biện pháp
3.2 Một số biện pháp thực hiện chương trình tự chọn môn Đạo đức ở nhà trường tiểu học
3.3 Khảo nghịêm ý kiến giáo viên về tính khả thi của các biện pháp thực hiện chương trình tự chọn môn Đạo đức ở trường tiểu học
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan