[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]

[/kythuat]
[tomtat]
Bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu đổi mới sách giáo khoa sau năm 2015
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA SAU NĂM 2015
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Lịch sử nghiên cứu về việc bồi dưỡng năng lực GV ở nước ngoài
1.1.2. Lịch sử nghiên cứu về bồi dưỡng giáo viên ở trong nước
1.2. Các khái niệm công cụ
1.2.1. Bồi dưỡng
1.2.2. Năng lực
1.2.3 Năng lực chuyên môn của giáo viên tiểu học
1.2.4. Bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học
1.3. Định hướng chương trình - sách giáo khoa tiểu học sau năm 2015 và yêu cầu đặt ra đối với năng lực chuyên môn của giáo viên
1.3.1. Những định hướng của chương trình - sách giáo khoa tiểu học sau năm 2015
1.3.2. Những yêu cầu về năng lực dạy học, giáo dục đối với giáo viên tiểu học sau năm 2015
1.4. Tổ chức bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên Tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa sau 2015
1.4.1. Xác định mục tiêu bồi dưỡng
1.4.2. Xác định nội dung bồi dưỡng năng lực chuyên môn đội ngũ giáo viên Tiểu học
1.4.3. Lựa chọn các phương pháp, hình thức tổ chức, đánh giá kết quả bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên Tiểu học
1.5. Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo với hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và SGK sau năm 2015
1.5.1. Lập kế hoạch bồi dưỡng
1.5.2. Tổ chức các nguồn lực thực hiện kế hoạch bồi dưỡng
1.5.3. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch bồi dưỡng
1.5.4. Kiểm tra đánh giá các kết quả bồi dưỡng
1.6. Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học của Phòng Giáo dục - Đào tạo
1.6.1. Những yếu tố chủ quan
1.6.2. Những yếu tố khách quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG
2.1. Tổ chức khảo sát
2.1.1. Khái quát về giáo dục Tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
2.1.2. Tổ chức khảo sát
2.2. Thực trạng năng lực chuyên môn giáo viên tiểu học ở huyện Yên Sơn và mức độ đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình SGK sau năm 2015
2.3. Thực trạng bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên Tiểu học huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
2.3.1. Thực trạng lập kế hoạch tổ chức bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang
2.3.2. Thực trạng tổ chức bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang
2.3.3. Thực trạng chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang
2.3.4. Thực trạng kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng năng lực cho giáo viên tiểu học huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang
2.3.5. Những khó khăn trong công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên tiểu học huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang
2.4. Đánh giá chung về thực trạng
2.4.1.Về năng lực giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu học sau năm 2015
2.4.2. Thực trạng về tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa tiểu học sau năm 2015
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA SAU NĂM 2015
3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp bồi dưỡng giáo viên Tiểu học
3.1.1. Đảm bảo tính đối tượng
3.1.2. Phù hợp với thực tế giáo dục học sinh tiểu học miền núi và định hướng đổi mới giáo dục tiểu học
3.1.3. Đảm bảo tính hệ thống
3.1.4. Đảm bảo tính toàn diện
3.1.5. Đảm bảo tính hiệu quả
3.1.6. Đảm bảo tính phát triển nghề nghiệp giáo viên
3.2. Các biện pháp
3.2.1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên về chương trình và sách giáo khoa tiểu học sau năm 2015 và yêu cầu đặt ra đối với giáo viên
3.2.2. Tổ chức khảo sát đánh giá năng lực chuyên môn giáo viên Tiểu học để xác định nội dung, chương trình bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa sau năm 2015
3.2.3. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa sau năm 2015
3.2.4 Huy động nguồn lực tổ chức bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên Tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa sau năm 2015
3.2.5. Chỉ đạo đa dạng hóa phương pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên Tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa sau năm 2015
3.2.6. Tạo Website chia sẻ thông tin về nội dung chương trình bồi dưỡng thường xuyên về năng lực cho giáo viên Tiểu học trong toàn huyện
3.2.7. Phát huy vai trò tự bồi dưỡng của cán bộ, giáo viên để nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và SGK.
3.2.8. Tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp
3.4. Khảo nghiệm mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan