[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Cảnh huống ngôn ngữ ở Hà Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Cảnh huống ngôn ngữ ở Hà Giang
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN
1.1 Những cơ sở lí thuyết có liên quan đến cảnh huống ngôn ngữ
1.1.1 Khái niệm “cảnh huống ngôn ngữ ”
1.1.2 Các nhân tố hình thành cảnh huống ngôn ngữ
1.1.3 Sự phân loại cảnh huống ngôn ngữ
1.1.4 Những khái niệm có liên quan đến cảnh huống ngôn ngữ
1.1.4.1 Song ngữ, đa ngữ
1.1.4.2 Các nhân tố làm nảy sinh các hiện tượng đa ngữ
1.1.4.3 Song thể ngữ, đa thể ngữ.
1.1.4.4 Năng lực giao tiếp
1.1.4.5 Sự pha tạp ngôn ngữ
1.1.4.6 Tiếng phổ thông.
1.1.5 Các khái niệm về chính sách ngôn ngữ và các loại hình chính sách ngôn ngữ
1.1.5.1 Khái niệm “chính sách ngôn ngữ”
1.1.5.2 Các loại hình chính sách ngôn ngữ phổ biến và đặc điểm của chúng
1.2 Những đặc điểm khái quát về địa lí tự nhiên, kinh tế xã - văn hóa - xã hội và dân cư ở Hà Giang
1.2.1 Khái quát chung về địa lí, kinh tế xã hội Hà Giang
1.2.2 Giới thiệu chung về các dân tộc ở Hà Giang
1.2.3 Giới thiệu chung về các ngôn ngữ ở Hà Giang
1.2.4 Giới thiệu chung về văn hóa, giáo dục ở Hà Giang
1.2.4.1 Về tình hình giáo dục
1.2.4.2 Về lĩnh vực văn hoá.
Tiểu kết
Chương 2: ĐẶC ĐIỂM ĐỊNH LƯỢNG VÀ ĐỊNH CHẤT CỦA CẢNH HUỐNG NGÔN NGỮ Ở HÀ GIANG
2.1 Đặc điểm cảnh huống ngôn ngữ ở Hà Giang xét theo tiêu chí định lượng
2.1.1 Số lượng của các ngôn ngữ ở Hà Giang
2.1.2 Số lượng người nói mỗi thứ tiếng trong quan hệ với số lượng chung của cư dân Hà Giang
2.1.3 Số lượng các ngôn ngữ nổi trội về mặt chức năng ở Hà Giang và số lượng các phạm vi giao tiếp của mỗi ngôn ngữ ở Hà Giang trong quan hệ với số lượng chung các phạm vi giao tiếp
2.2 Đặc điểm cảnh huống ngôn ngữ ở Hà Giang theo tiêu chí định chất
2.2.1 Đặc điểm các ngôn ngữ ở Hà Giang
2.2.2 Quan hệ cội nguồn của các ngôn ngữ ở Hà Giang
2.2.3 Tương quan về tỉ trọng (hay tinh chất cân bằng) về chức năng các ngôn ngữ ở Hà Giang
2.2.4 Đặc điểm của ngôn ngữ nổi trội về chức năng ở Hà Giang
2.3.1 Tình hình sử dụng ngôn ngữ ở người Mông
2.3.1.1 Tình hình người Mông sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ
2.3.1.2 Tình hình người Mông sử dụng tiếng Việt
2.3.1.3 Tình hình người Mông sử dụng ngôn ngữ các dân tộc khác
2.3.2 Tình hình sử dụng ngôn ngữ ở người Tày
2.3.2.1 Tình hình người Tày sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ
2.3.2.2 Tình hình người Tày sử dụng tiếng Việt
2.3.2.3 Tình hình người Tày sử dụng ngôn ngữ các dân tộc khác
2.3.3 Tình hình sử dụng ngôn ngữ ở người La Chí
2.3.3.1 Tình hình người La Chí sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ
2.3.3.2 Tình hình người La Chí sử dụng tiếng Việt
2.3.3.3 Tình hình người La Chí sử dụng ngôn ngữ các dân tộc khác
Tiểu kết
Chương 3: ĐẶC ĐIỂM CẢNH HUỐNG NGÔN NGỮ Ở HÀ GIANG XÉT THEO TIÊU CHÍ ĐỊNH GIÁ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH NGÔN NGỮ Ở HÀ GIANG
3.1. Thái độ đối với tiếng mẹ đẻ của các dân tộc ở Hà Giang
3.1.1 Trong đời sống hằng ngày
3.1.2 Trong văn nghệ và truyền thông
3.1.3 Trong giáo dục
3.2 Thái độ đối với tiếng phổ thông của các dân tộc ở Hà Giang
3.2.1 Trong đời sống hằng ngày
3.2.2 Trong lĩnh vực văn hóa
3.2.3 Trong lĩnh vực giáo dục
3.3 Ý kiến của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Hà Giang về tình hình sử dụngnngôn ngữ của họ
3.3.1 Đối với tiếng mẹ đẻ
3.3.2 Đối với tiếng phổ thông
3.3.3 Đối với sự nghiệp phát triển văn hóa giáo dục ở dân tộc mình
3.4 Kiến nghị
3.4.1 Đánh giá chung
3.4.1.1 Đối với ngôn ngữ các dân tộc thiểu số
3.4.1.2 Đối với tiếng phổ thông
3.4.2 Kiến nghị cụ thể
3.4.2.1 Về chương trình giáo dục và giáo dục ngôn ngữ
3.4.2.2 Về đào tạo đội ngũ giáo viên
3.4.2.3 Về xây dựng cơ sở vật chất
3.4.3 Một số biện pháp thực hiện
Tiểu kết
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan