[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá tài nguyên nước hệ thống sông Cái Phan Rang và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý lưu vực

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá tài nguyên nước hệ thống sông Cái Phan Rang và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý lưu vực
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: MÔ TẢ LƯU VỰC SÔNG CÁI PHAN RANG
1.1. GIỚI THIỆU
1.2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
1.2.1. Vị trí địa lý
1.2.2. Địa hình
1.2.3. Thổ nhưỡng
1.2.4. Thảm thực vật
1.2.5. Khí tượng thủy văn
1.2.5.1. Khí tượng
1.2.5.2. Hệ thống sông ngòi
1.2.5.3. Chế độ dòng chảy
1.3. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI
1.3.1. Dân số
1.3.2. Các hoạt động kinh tế
1.3.2.1. Công nghiệp
1.3.2.2. Nông nghiệp – lâm nghiệp – thủy sản
1.3.2.3. Du lịch dịch vụ
1.3.3. Cơ sở hạ tầng
1.3.3.1. Mạng lưới giao thông
1.3.3.2. Mạng lưới điện
1.4. HIỆN TRẠNG KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC
1.4.1. Công tác quản lý
1.4.2. Hiện trạng các công trình khai thác nguồn nước
1.5. KẾT LUẬN
CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC HỆ THỐNG SÔNG CÁI
2.1. GIỚI THIỆU
2.2. TÀI LIỆU TÍNH TOÁN
2.3. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH FRASC MÔ PHỎNG DÒNG CHẢY
2.3.1. Giới thiệu mô hình FRASC
2.3.1.1. Khái quát mô hình FRASC
2.3.1.2. Cấu trúc mô hình FRASC
2.3.1.3. Cơ sở lý thuyết và phương pháp tính
2.3.2. Thiết lập mô hình FRASC cho lưu vực sông Cái Phan Rang
2.3.2.1. Xử lý số liệu đầu vào cho mô hình FRASC
2.3.2.2. Hiệu chỉnh mô hình
2.3.2.3. Kiểm định mô hình FRASC cho lưu vực sông Cái – Phan Rang
2.3.2.4. Mô phỏng dòng chảy hệ thống sông Cái Phan Rang
2.3.2.5. Kết quả mô phỏng
2.4. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG NGUỒN NƯỚC HỆ THỐNG SÔNG CÁI
2.4.1. Tính toán đặc trưng dòng chảy
2.4.2. Dòng chảy năm
2.4.3. Dòng chảy theo mùa
2.4.4. Tính toán dòng chảy năm, mùa thiết kế
2.4.5. Phân bố dòng chảy theo không gian
2.4.6. Kết luận
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CSDL TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG CÁI PHAN RANG
3.1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG
3.2. NGUỒN TÀI LIỆU
3.2.1. Tài liệu bản đồ
3.2.2. Số liệu đo đạc và quan trắc thủy văn
3.2.3. Dữ liệu kết quả mô phỏng dòng chảy lưu vực sông Cái Phan Rang
3.3. YÊU CẦU CHUNG VỀ XÂY DỰNG CSDL
3.4. NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN
3.4.1. Phân tích và xác định đối tượng
3.4.2. Khối lượng dữ liệu đưa vào cơ sở dữ liệu
3.5. NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THUỘC TÍNH
3.6. MÔ HÌNH CSDL TÀI NGUYÊN NƯỚC SÔNG CÁI PHAN RANG
3.7. MÔ HÌNH QUẢN LÝ CSDL
3.8. LẬP TRÌNH PHẦN MỀM ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CSDL
3.8.1. Giới thiệu thư viện lập trình ArcGIS Engine
3.8.2. Ứng dụng phần mềm quản lý CSDL tài nguyên nước sông Cái
3.9. KẾT LUẬN
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan