[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu hiện trạng đất trống đồi núi trọc và đề xuất giải pháp phủ xanh tại 8 xã tại phía nam huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu hiện trạng đất trống đồi núi trọc và đề xuất giải pháp phủ xanh tại 8 xã tại phía nam huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Khái niệm và định nghĩa đất trống đồi trọc
1.2. Chiều hướng nghiên cứu
1.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước
1.2.2. Xu hướng nghiên cứu phủ xanh đất trống đồi trọc
1.2.3. Những nghiên cứu phủ xanh đất trống đồi trọc ở vùng nghiên cứu
Chương 2: MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI
2.1. Mục tiêu nghiên cứu
2.1.1. Mục tiêu khoa học
2.1.2. Mục tiêu thực tiễn
2.2. Đối tượng nghiên cứu
2.3. Nội dung
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu
2.4.2. Phương pháp xử lý số liệu
2.5. Giới hạn của đề tài
Chương 3: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC NGHIÊN CỨU
3.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.1. Vị trí địa lý
3.1.2. Điều kiện địa hình
3.1.3. Khí hậu, thủy văn
3.1.4. Thổ nhưỡng
3.1.5. Tài nguyên
3.2. Kinh tế - xã hội
3.3. Cơ sở hạ tầng, đường giao thông
3.4. Giáo dục
3.5. Nhận xét và đánh giá chung
3.5.1. Thuận lợi
3.5.2. Khó khăn
Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Hệ thực vật và thảm thực vật
4.1.1. Hệ thực vật
4.1.2. Thảm thực vật
4.2. Hiện trạng đất trống đồi núi trọc
4.2.1. Diện tích và nguyên nhân hình thành đất trống đồi núi trọc
4.2.2. Phân loại đất trống đồi núi trọc
4.2.3. Đánh giá tiềm năng đất trống đồi trọc
4.3. Thực trạng công tác phủ xanh đất trống đồi núi trọc ở địa phương
4.3.1. Tình hình giao đất, giao rừng
4.3.2. Các hoạt động và đầu tư cho phủ xanh ĐTĐNT
4.3.3. Đánh giá hiệu quả kinh tế của một số mô hình phủ xanh đất trống đồi trọc
4.4. Đề xuất giải pháp phủ xanh đất trống đồi núi trọc
Chương 5: KẾT LUẬN, TỒN TẠI, KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan