[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sự xuất hiện và thay đổi số lượng trong quần thể của hai loài sâu đục quả đậu Maruca vitrata Fabricius và Etiella zinckenella Treitschke; thành phần và vai trò của ký sinh sâu non của chúng ở khu vực Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sự xuất hiện và thay đổi số lượng trong quần thể của hai loài sâu đục quả đậu Maruca vitrata Fabricius và Etiella zinckenella Treitschke; thành phần và vai trò của ký sinh sâu non của chúng ở khu vực Hà Nội
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Khái quát chung về hai loài sâu đục quả đậu đỗ Maruca vitrata và Etiella zinckenella
1.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
1.2.1. Về hai loài sâu đục quả đậu đỗ Maruca vitrata và Etiella zinckenella
1.2.2. Về ký sinh của hai loài sâu đục quả đậu đỗ Maruca vitrata và Etiella zinckenella
1.3. Tình hình nghiên cứu trong nước
1.3.1. Về các loài sâu đục quả đậu đỗ Maruca vitrata và Etiella zinckenella
1.3.2. Về ký sinh của hai loài sâu đục quả đậu đỗ Maruca vitrata và Etiella zinckenella
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ HƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.3. Vật liệu và dụng cụ nghiên cứu
2.4. Nội dung nghiên cứu
2.5. Phương pháp nghiên cứu
2.5.1. Phương pháp điều tra ngoài thực địa
2.5.2. Phương pháp nuôi sinh học trong phòng thí nghiệm
2.5.3. Phương pháp xử lý mẫu vật và số liệu
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Sự xuất hiện và phân bố theo cây chủ của hai loài sâu đục quả Maruca vitrata và Etiella zinckenella
3.2. Thành phần và vai trò của các loài ký sinh sâu non Maruca vitrata
3.3. Thành phần và vai trò của ký sinh sâu non Etiella zinckenella
3.4. Một số đặc điểm hình thái của các loài ong ký sinh sâu non hai loài sâu đục quả Maruca vitrata và Etiella zinckenella
3.4.1. Therophilus javanus (Bhat & Gupta)
3.4.2. Therophilus marucae van Achterberg & Long
3.4.3. Therophilus robustus van Achterberg & Long
3.4.4. Trathala flavo-orbitalis (Cameron)
3.4.5. Sinophorus sp
3.4.6. Apanteles hanoii Tobias & Long
3.4.7. Apanteles taragamae Viereck
3.4.8. Bracon sp
3.4.9. Tropobracon luteus Cameron
3.5. Một số đặc điểm sinh học và sinh thái của các loài ong ký sinh điển hình
3.5.1. Ong đen ngực nâu đỏ Therophilus javanus (Bhat & Gupta)
3.5.1.1. Tập tính vào nhộng của Therophilus javanus (Bhat & Gupta)
3.5.1.2. Thời gian sống của ong trưởng thành trong phòng thí nghiệm
3.5.2. Ong ngoại ký sinh Bracon sp
3.5.2.1. Số ong trưởng thành vũ hóa từ một vật chủ
3.5.2.2. Thời gian sống của ong trưởng thành trong phòng thí nghiệm
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan