[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển đội ngũ giáo viên trường Trung cấp nghề tỉnh Bắc Kạn theo chuẩn giáo viên dạy nghề

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển đội ngũ giáo viên trường Trung cấp nghề tỉnh Bắc Kạn theo chuẩn giáo viên dạy nghề
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG DẠY NGHỀ
1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.2. Vai trò của đội ngũ giáo viên dạy nghề
1.3. Chuẩn hoá đội ngũ giáo viên trong nhà trường
1.4. Yêu cầu, tiêu chuẩn đối với giáo viên dạy nghề
1.5. Quan điểm chỉ đạo, định hướng phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề
1.6. Nội dung phát triển đội ngũ giáo viên trong trường Dạy nghề theo chuẩn giáo viên dạy nghề
Kết luận chương 1
Chương 2: THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TỈNH BẮC KẠN
2.1. Khái quát về tự nhiên, dân số, lao động, kinh tế và phát triển dạy nghề của tỉnh Bắc Kạn
2.2. Khái quát về Trường Trung cấp nghề Bắc Kạn
2.3. Thực trạng đội ngũ giáo viên trường Trung cấp Nghề Bắc Kạn
2.3.1. Thực trạng về số lượng giáo viên
2.3.2. Thực trạng về cơ cấu đội ngũ giáo viên theo Khoa, Tổ
2.3.3. Thực trạng về trình độ đội ngũ giáo viên
2.3.4. Thực trạng về tuổi đời, thâm niên công tác và giới tính
2.3.5. Thực trạng về năng lực và phẩm chất đội ngũ giáo viên
2.3.6. Đánh giá chung về đội ngũ giáo viên
2.4. Thực trạng công tác quản lý phát triển đội ngũ giáo viên Trường Trung cấp nghề Bắc Kạn
2.4.1. Công tác quy hoạch, kế hoạch giai đoạn 2006-2010
2.4.2. Công tác tuyển dụng và sử dụng giáo viên
2.4.3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng
2.4.4. Chế độ, chính sách đối với giáo viên
2.4.5. Xây dựng môi trường và điều kiện làm việc, học tập
2.4.6. Công tác kiểm tra, đánh giá
2.4.7. Đánh gía chung về thực trạng công tác quản lý phát triển đội ngũ giáo viên Trường Trung cấp nghề Bắc Kạn
Kết luận chương 2
Chương 3: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TỈNH BẮC KẠN THEO CHUẨN GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ
3.1. Định hướng phát triển trường Trung cấp nghề Bắc Kạn
3.2. Những nguyên tắc đề xuất các biện pháp
3.3. Một số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường Trung cấp Nghề tỉnh Bắc Kạn theo chuẩn giáo viên dạy nghề
3.4. Khảo nghiệm các biện pháp quản lý

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan