[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển nông nghiệp tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn 2000 – 2009

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển nông nghiệp tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn 2000 – 2009
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Vai trò và đặc điểm của sản xuất nông nghiệp
1.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp
1.1.3. Cơ cấu nông nghiệp
1.1.4. Các tiêu chí đánh giá
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1.Vài nét về phát triển nông nghiệp Việt Nam
1.2.2. Vài nét về phát triển nông nghiệp ở TDMNBB
CHƯƠNG 2: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP TỈNH PHÚ THỌ
2.1. Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ
2.2. Tự nhiên
2.3. Kinh tế - xã hội
2.4. Đánh giá chung
2.4.1. Thuận lợi
2.4.2. Những khó khăn và thách thức cơ bản
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP TỈNH PHÚ THỌ
3.1. Khái quát chung
3.1.1. Vị trí ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh Phú Thọ
3.1.2. Về tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp
3.1.3. GTSX và cơ cấu GTSX ngành nông nghiệp
3.2. Các ngành nông nghiệp
3.2.1. Ngành trồng trọt
3.2.2. Ngành chăn nuôi
3.2.3. Dịch vụ nông nghiệp
3.3. Các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp chủ yếu
3.3.1. Hộ gia đình
3.3.2. Trang trại
3.3.3. Hợp tác xã
3.3.4. Vùng chuyên canh
3.3.5.Tiểu vùng nông nghiệp
3.4. Đánh giá chung
3.4.1. Những thành tựu
3.4.2. Những hạn chế
CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP TỈNH PHÚ THỌ
4.1. Quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển
4.1.1. Quan điểm phát triển
4.1.2. Mục tiêu phát triển
4.1.3. Định hướng phát triển và phân bố nông nghiệp
4.2. Các giải pháp
4.2.1. Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn
4.2.2. Củng cố và hoàn thiện cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất phục vụ nông nghiệp
4.2.3. Đào tạo nguồn nhân lực
4.2.4. Triển khai và ứng dụng khoa học công nghệ
4.2.5. Chính sách phát triển nông nghiệp
4.2.6. Thị trường và thương hiệu
4.2.7. Khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
PHẦN 3: KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan