[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thơ Lẩu của người Tày ở Hà Vị, Bạch Thông, Bắc Kạn

[/kythuat]
[tomtat]
Thơ Lẩu của người Tày ở Hà Vị, Bạch Thông, Bắc Kạn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TẾ CỦA VIỆC TÌM HIỂU THƠ LẨU Ở HÀ VỊ, BẠCH THÔNG, BẮC KẠN
1.1. Tổng quan về tộc người Tày ở Hà Vị, Bạch Thông, Bắc Kạn
1.1.1. Vài nét về cộng đồng người Tày ở Bắc Kạn
1.1.2. Điều kiện tự nhiên, đặc điểm lịch sử, xã hội và đời sống văn hóa của người Tày ở Hà Vị, Bạch Thông, Bắc Kạn
1.2. Khái quát về Thơ lẩu và nghi lễ đám cưới của người Tày ở Hà Vị, Bạch Thông, Bắc Kạn
1.2.1. Khái quát về Thơ lẩu
1.2.2. Nghi lễ đám cưới của người Tày ở Hà Vị, Bạch Thông, Bắc Kạn.
1.3. Diễn xướng Thơ lẩu của người Tày ở Hà Vị, Bạch Thông, Bắc Kạn
1.3.1. Môi trường diễn xướng
1.3.2. Nhân vật diễn xướng
1.3.3. Trang phục diễn xướng
1.3.4. Hình thức diễn xướng
Chương 2. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG THƠ LẨU CỦA NGƯỜI TÀY Ở HÀ VỊ, BẠCH THÔNG, BẮC KẠN
2.1. Thơ lẩu thay cho lời chào mời xã giao vừa lịch sự vừa trân trọng
2.2. Thơ lẩu thể hiện những nguyên tắc ứng xử tinh tế, khéo léo đúng đạo lí, lối sống trọng tình nghĩa
2.2.1. Nguyên tắc ứng xử trong quan hệ với cha mẹ
2.2.2. Nguyên tắc ứng xử trong quan hệ vợ chồng
2.2.3. Nguyên tắc ứng xử trong quan hệ với tiên tổ, họ hàng
2.2.4. Nguyên tắc ứng xử trong các mối quan hệ khác
2.3. Thơ lẩu thể hiện đời sống tinh thần phong phú
2.3.1. Một kho tàng văn học dân gian phong phú
2.3.2. Uớc mơ, khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp
2.4. Thơ lẩu phản ánh các vấn đề lịch sử, xã hội
2.4.1. Phán ánh chế độ hôn nhân của người Tày
2.4.2. Phản ánh những tục lệ, tín ngưỡng dân gian của người Tày
Chương 3. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT TIÊU BIỂU TRONG THƠ LẨU CỦA NGƯỜI TÀY Ở HÀ VỊ, BẠCH THÔNG, BẮC KẠN
3.1. Nhan đề, thể thơ
3.1.1. Nhan đề
3.1.2. Thể thơ
3.2. Ngôn ngữ và biểu tượng
3.2.1. Ngôn ngữ
3.2.2. Các biểu tượng
3.3. Các biện pháp tu từ
3.3.1. So sánh
3.3.2. Ẩn dụ
3.3.3. Liệt kê
3.4. Thời gian và không gian nghệ thuật
3.4.1. Thời gian nghệ thuật
3.4.2. Không gian nghệ thuật
PHẦN KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan