[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Định lý Farkas và điều kiện tối ưu

[/kythuat]
[tomtat]
Định lý Farkas và điều kiện tối ưu
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương I: ĐỊNH LÍ FARKAS CHO HỆ TUYẾN TÍNH
1.1. Các kết quả bổ trợ
1.2. Định lí Farkas
Chương II: ĐỊNH LÍ FARKAS CHO HỆ GỒM MỘT QUÁ TRÌNH LỒI VÀ MỘT HÀM BÁN LỒI SUY RỘNG VÀ ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU
2.1. Các khái niệm và kết quả liên quan
2.2. Định lí Farkas suy rộng
2.3. Điều kiện tối ưu cho bài toán với ràng buộc là một quá trình lồi
Chương III: ĐỊNH LÍ FARKAS CHO HỆ GỒM CÁC HÀM LÀ HIỆU CỦA HAI HÀM DƯỚI TUYẾN TÍNH VÀ ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU
3.1. Định lí Farkas cho hệ gồm các hàm là hiệu của hai hàm dưới tuyến tính
3.2. Bài toán quy hoạch phi tuyến tựa khả vi
3.3. Tính giải được địa phương và điều kiện Robinson suy rộng
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan