[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sự tương tác và biến dạng của cặp pittông - xilanh động cơ đốt trong khi tăng áp

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sự tương tác và biến dạng của cặp pittông - xilanh động cơ đốt trong khi tăng áp
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TĂNG ÁP ĐỘNG CƠ, SỰ TƯƠNG TÁC CỦA CẶP PITTÔNG - XILANH ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG VÀ TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Tổng quan về động cơ tăng áp
1.1.1. Tác động của tăng áp tới tính năng làm việc của động cơ
1.1.2. Các phương pháp tăng áp chủ yếu
1.1.3. Sự thay đổi hiệu suất cơ giới của động cơ trước và sau khi tăng áp
1.2. Sự tương tác của cặp pittông - xilanh động cơ đốt trong
1.2.1. Mô hình không có khe hở và không có sự tương tác
1.2.2. Mô hình có khe hở, không tương tác
1.2.3. Mô hình có khe hở, có tương tác
1.3. Một số kết quả nghiên cứu trong nước
1.4. Kết luận chương 1 và tổng quan về vấn đề nghiên cứu
1.5. Bố cục của luận văn
Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÍNH TOÁN NHIỆT ĐỘNG, SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA PITTÔNG VÀ XILANH ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG.
2.1. Đặt vấn đề
2.2. Mô hình hình học cặp pittông và xilanh động cơ khảo sát.
2.2.1. Mô hình hình học pittông
2.2.2. Mô hình hình học ống lót xilanh
2.3. Mô hình tương tác giữa pittông - xilanh động cơ đốt trong
2.4. Phương trình tương tác giữa thân pittông với thành xilanh
Chương 3: TÍNH TOÁN SỰ BIẾN DẠNG VÀ SỰ TƯƠNG TÁC CỦA CẶP PITTÔNG - XILANH ĐỘNG CƠ SAU TĂNG ÁP.
3.1. Đối tượng và công cụ khảo sát
3.1.1. Đối tượng khảo sát
3.1.2. Công cụ khảo sát
3.2. Gi ới thiệu chung về Phần mềm ANSYS
3.2.1. Các mô đun chính của ASYS
3.2.2. Sơ đồ khối giải bài toán kỹ thuật bằng phần mềm ANSYS
3.3. Phương pháp phần tử hữu hạn.
3.3.1. Khái niệm chung về phương pháp phần tử hữu hạn
3.3.2. Trình tự của bài toán giải bằng phương pháp phần tử hữu hạn
3.3.3. Phạm vi ứng dụng của phương pháp phần tử hữu hạn
3.3.4. Các hình dạng phần tử cơ bản
3.4. Tổng quan về phần mềm GT-Suite
3.5. Tính toán nhiệt động và động lực học động cơ khảo sát.
3.5.1. Xác định đối tượng
3.5.2. Mô hình động cơ khảo sát
3.5.3 Kết quả tính toán
3.6. Sự thay đổi khe hở giữa pittông và xilanh và lực tương tác giữa chúng khi kể đến phụ tải nhiệt
3.7. Khảo sát sự biến dạng và sức bền cặp pittông – xilanh và kết quả
3.7.1. Xây dựng mô hình khảo sát và kết quả trạng thái ứng suất và biến dạng xilanh
3.7.2. Xây dựng mô hình khảo sát và kết quả trạng thái ứng suất và biến dạng pittông
Chương 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan