[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xác định đồng thời Paracetamol, Phenylpropanolamin và Clopheniramin maleat trong thuốc Decolgen Forte PS theo phương pháp trắc quang

[/kythuat]
[tomtat]
Xác định đồng thời Paracetamol, Phenylpropanolamin và Clopheniramin maleat trong thuốc Decolgen Forte PS theo phương pháp trắc quang
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1.Tổng quan về paracetamol, phenylpropanolamin và clopheniramin maleat
1.1.1. Paracetamol
1.1.1.1. Giới thiệu chung
1.1.1.2. Tổng hợp
1.1.1.3. Dược lý cơ chế tác dụng
1.1.1.4. Độc tính của paracetamol
1.1.1.5. Dạng thuốc
1.1.1.6. Tính chất của paracetamol
1.1.2.Phenylpropanolamin
1.1.2.1. Giới thiệu chung
1.1.2.2.Tính chất hóa học
1.1.2.3. Tình trạng pháp lý
1.1.3. Clopheniramin maleat
1.1.3.1. Giới thiệu chung
1.1.3.2. Tổng hợp
1.1.3.3. Dạng thuốc
1.1.3.4.Tính chất hóa học
1.2. Một số loại chế phẩm chứa paracetamol, phenylpropanolamin và clopheniramin maleat
1.2.1. Thuốc Decolgen Forte PS
1.2.2. Thuốc Tiffy
1.2.3. Thuốc Bilucol
1.3. Các định luật cơ sở của sự hấp thụ ánh sáng
1.3.1. Định luật Bughe - Lămbe – Bia
1.3.2. Định luật cộng tính
1.3.3. Những nguyên nhân làm cho sự hấp thụ ánh sáng của dung dịch không tuân theo định luật Bughe – Lămbe – Bia
1.4. Một số phương pháp xác định đồng thời các cấu tử
1.4.1. Phương pháp Vierordt
1.4.2. Phương pháp phổ đạo hàm
1.4.3. Phương pháp mạng nơ ron nhân tạo
1.4.4. Phương pháp lọc Kalman
Chương 2: THỰC NGHIỆM
2.1. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
2.1.1. Nội dung nghiên cứu
2.1.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2. Hóa chất, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm
2.2.1. Hóa chất
2.2.2. Dụng cụ, thiết bị
2.3. Đánh giá độ tin cậy của quy trình phân tích
2.3.1. Xác định giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng
2.3.1.1. Giới hạn phát hiện (LOD)
2.3.1.2. Giới hạn định lượng (LOQ)
2.3.2. Đánh giá độ tin cậy của phương pháp
2.3.3. Đánh giá kết quả phép phân tích theo thống kê
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khảo sát sơ bộ phổ hấp thụ phân tử của paracetamol, phenylpropanolamin và clopheniramin maleat
3.2. Khảo sát sự phụ thuộc hấp  độ thụ quang của PAR, PPA và CPM và o pH
3.3. Kiểm tra tính cộng tính độ hấp thụ quang của dung dịch hỗn hợp PAR, PPA và CPM
3.4. Khảo sát khoảng tuyến tính sự tuân theo định luật Bughe - Lămbe - Bia của dung dịch PAR, PRPA và CPM, xác định LOD và LOQ
3.4.1. Khảo sát khoảng tuyến tính của PAR
3.4.2. Xác định LOD và LOQ của PAR
3.4.3. Khảo sát khoảng tuyến tính của PPA
3.4.4. Xác định LOD và LOQ của PPA
3.4.3. Khảo sát khoảng tuyến tính của CPM
3.4.4. Xác định LOD và LOQ của CPM
3.5. Khảo sát sự phụ thuộc độ hấp thụ quang của PAR, PPA và CPM theo thời gian
3.6. Khảo sát sự phụ thuộc độ hấp thụ quang của PAR, PPA và CPM theo nhiệt độ
3.7. Khảo sát, đánh giá độ tin cậy của phương pháp nghiên cứu trên các hỗn hợp tự pha
3.7.1. Xác định hàm lượng PAR và CPM trong hỗn hợp tự pha
3.7.2. Xác định hàm lượng PAR và PPA trong hỗn hợp tự pha
3.7.3. Xác định hàm lượng PPA và CPM trong hỗn hợp tự pha
3.7.4. Xác định hàm lượng PAR, PPA, CPM trong các hỗn hợp tự pha
3.8. Đánh giá độ đúng của phép phân tích theo phương pháp thêm chuẩn
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan