[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Ngô Quyền

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Ngô Quyền
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC
1.1 Nguồn nhân lực là gì?
1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực
1.1.2 Vai trò của nguồn nhân lực
1.1.3 Các đặc trưng cơ bản của nguồn nhân lực
1.1.3.1 Số lượng nguồn nhân lực
1.1.3.2 Chất lượng nguồn nhân lực
1.2 Quản lý nguồn nhân lực
1.2.1 Khái niệm
1.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của công tác quản lý nguồn nhân lực
1.2.3 Ảnh hưởng của môi trường đối với quản lý nguồn nhân lực
1.2.3.1 Môi trường bên ngoài
1.2.3.2 Môi trường bên trong
1.3 Các hoạt động của quản lý nguồn nhân lực
1.3.1 Hoạch định nguồn nhân lực
1.3.2 Phân tích công việc
1.3.3 Tuyển dụng nhân viên
1.3.3.1 Tuyển dụng từ nguồn nội bộ
1.3.3.2 Tuyển dụng từ nguồn bên ngoài
1.3.4 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.3.5 Duy trì và đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên
1.3.6 Trả công lao động
1.4 Một số chỉ tiêu đánh gía hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực
1.4.1 Khái niệm
1.4.2 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC NHÂN SỰ TẠI “CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGÔ QUYỀN”
2.1 Tổng quan về công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Ngô Quyền
2.1.1 Giới thiệu về công ty
2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.3 Đặc điểm của ngành đối với xã hội
2.2 Đặc điểm hoạt động và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Ngô Quyền.
2.2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Ngô Quyền:
2.2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Ngô Quyền
2.3 Đánh giá khái quát tình hình tài chính của công ty cố phần xây dựng và dịch vụ thương mại Ngô Quyền.
2.4 Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty cổ phấn xây dựng và dịch vụ thương mại Hải Phòng
2.4.1 Tình hình quản lý nhân lực và cơ cấu lao động
2.4.2.Phân tích công tác quản lý nhân lực tại công ty
2.4.2.1 Công tác tuyển dụng
2.4.2.2 Công tác đào tạo
2.4.2.3 Chính sách tiền lương, thưởng
2.4.2.4 Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên
2.4.3 Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực
2.5 Nhận xét chung
2.5.1 Những mặt tích cực
2.5.2 Những tồn tại
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGÔ QUYỀN
3.1 Công tác hoạch định nhân sự
3.2 Công tác tuyển dụng
3.3 Xây dựng chế độ đãi ngộ với lao động trực tiếp
3.4 Xây dựng văn hóa nơi công sở

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan