[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thẩm định tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Chi nhánh Đồng Nai

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thẩm định tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Chi nhánh Đồng Nai
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC HÌNH
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Khái quát chung về doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.1 Doanh nghiệp là gì?
1.1.2 Phân loại doanh nghiệp
1.1.3 Khái niệm về doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1.1.4 Đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam
1.1.5 Vai trò của DNVVN đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam
1.2 Hoạt động thẩm định tín dụng đối với DNVVN của NHTM
1.2.1 Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại đối với DNVVN
1.2.1.1 Khái niệm về tín dụng ngân hàng của NHTM đối với DNVVN
1.2.1.2 Hình thức hoạt động tín dụng NHTM đối với DNVVN
1.2.2 Hoạt động thẩm định tín dụng của NHTM đối với DNVVN
1.2.2.1 Khái niệm về thẩm định tín dụng DNVVN.
1.2.2.2 Mục đích của thẩm định tín dụng DNVVN
1.2.2.3 Phương pháp thẩm định tín dụng DNVVN
1.2.2.4 Nội dung thẩm định tín dụng đối với DNVVN
1.2.2.5 Quy trình thẩm định
1.2.2.6 Tổ chức thực hiện hoạt động thẩm định tín dụng
1.2.3 Hiệu quả thẩm định tín dụng DNVVN đối với NHTM
1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả thẩm định tín dụng DNVVN
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA NGÂN HÀNG VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DNVVN TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
2.1 Khái quát chung về ngân hàng Techcombank
2.1.1 Giới thiệu về ngân hàng Techcombank Việt Nam
2.1.2 Khái quát chung về chi nhánh ngân hàng Techcombank Đồng Nai.
2.1.2.1 Quá trình hình thành và phát triển Techcombank Đồng Nai
2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức và nhân sự.
2.1.2.3 Tình hình hoạt động tín dụng DNVVN tại Techcombank Đồng Nai.
2.1.2.4 Tình hình hoạt động dịch vụ khác tại chi nhánh
2.1.2.5 Kết quả hoạt động kinh doanh tại chi nhánh
2.2 Thực trạng về hiệu quả TĐTD DNVVN tại Techcombank Đồng Nai
2.2.1 Tình hình về nợ quá hạn và thẩm định tín dụng DNVVN
2.2.1.1 Tình hình về nợ quá hạn
2.2.1.2 Thẩm định tín dụng DNVVN tại Techcombank Đồng Nai
2.2.1.3 Thẩm định tín dụng DNVVN trên hệ thống T24 tại chi nhánh
2.2.1 Đánh giá về thực trạng về hiệu quả thẩm định tín dụng DNVVN tại chi nhánh Techcombank Đồng Nai.
2.2.2.1 Ưu điểm của hoạt động thẩm định tín dụng DNVVN tại Techcombank Đồng Nai.
2.2.2.2 Những hạn chế trong hoạt động thẩm định tín dụng DNVVN tại Techcombank Đồng Nai
2.2.2.3 Nguyên nhân
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DNVVN TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
3.1 Định hướng chung về việc phát triển hoạt động tín dụng và thẩm định tín dụng tại ngân hàng Techcombank chi nhánh Đồng Nai đến năm 2015
3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thẩm định tín dụng DNVVN tại ngân hàng TMCP Kỹ Thương chi nhánh Đồng Nai
3.2.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.2.2 Đẩy mạnh công tác thu thập, khai thác và xử lý thông tin phục vụ cho hoạt động tín dụng.
3.2.3 Hoàn thiện và mở rộng hệ thống tin học hóa trong hoạt động thẩm định tín dụng.
3.2.4 Nâng cao hiệu quả của việc thẩm định các nội dung thẩm định tín dụng DNVVN
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN CHUNG
KIẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan