[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp tăng cường kiểm soát quy trình cho vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai đến năm 2015

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp tăng cường kiểm soát quy trình cho vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai đến năm 2015
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC SƠ ĐỒ
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY VÀ KIỂM SOÁT QUY TRÌNH CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại
1.1.1 Khái niệm và vai trò của hoạt động cho vay
1.1.2 Phân loại hoạt động cho vay
1.1.2.1 Theo mục đích sử dụng vốn vay
1.1.2.2 Theo thời hạn cho vay
1.1.2.3 Theo đối tượng cho vay
1.1.2.4 Theo hình thức cho vay
1.1.2.5 Theo hình thức đảm bảo
1.1.3 Quy trình cho vay của Ngân hàng thương mại
1.2 Kiểm soát quy trình cho vay
1.2.1 Các khái niệm
1.2.2 Sự cần thiết và Mục đích của kiểm soát quy trình cho vay
1.2.3 Các bước kiểm soát quy trình cho vay
1.2.4 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng công tác kiểm soát quy trình cho vay của Ngân hàng thương mại
1.2.4.1 Nợ quá hạn
1.2.4.2 Dư nợ cho vay
1.2.4.3 Thu hồi nợ xấu
1.2.4.4 Số trích lập và sử dụng quỹ dự phòng rủi ro
1.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác kiểm soát quy trình cho vay của Ngân hàng thương mại
1.3.1 Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô
1.3.1.1 Môi trường kinh tế vĩ mô
1.3.1.2 Môi trường pháp lý
1.3.1.3 Môi trường chính trị xã hội
1.3.1.4 Môi trường công nghệ
1.3.1.5 Môi trường tự nhiên
1.3.2 Các yếu tố thuộc môi trường vi mô
1.3.2.1 Khách hàng
1.3.2.2 Nhà cung cấp
1.3.2.3 Đối thủ cạnh tranh
1.3.2.4 Các tổ chức cung cấp hoạt động cho vay khác
1.3.3 Các yếu tố bên trong
1.3.3.1 Chiến lược
1.3.3.2 Tài chính
1.3.3.3 Nguồn nhân lực
1.3.3.4 Công nghệ
1.3.3.5 Cơ cấu tổ chức
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT QUY TRÌNH CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM-CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
2.1 Vài nét về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
2.2 Giới thiệu khái quát về Ngân hàng ngoại thương tỉnh Đồng Nai
2.2.1 Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển NHNT ĐN
2.2.2 Cơ cấu tổ chức
2.2.3 Các lĩnh vực hoạt động
2.2.3.1 Huy động vốn
2.2.3.2 Cho vay, đầu tư
2.2.3.3 Bảo lãnh
2.2.3.4 Thanh toán và tài trợ thương mại
2.2.3.5 Ngân quỹ
2.2.3.6 Thẻ và ngân hàng điện tử
2.2.3.7 Hoạt động khác
2.2.4 Tình hình hoạt động của NHNT ĐN trong thời gian gần đây
2.2.4.1 Hoạt động huy động vốn
2.2.4.2 Hoạt động tín dụng
2.2.4.3 Hoạt động thanh toán quốc tế
2.2.4.4 Các hoạt động khác
2.2.4.5 Kết quả hoạt động kinh doanh
2.3 Thực trạng kiểm soát quy trình cho vay tại Ngân hàng ngoại thương tỉnh Đồng Nai
2.3.1 Thực trạng hoạt động kiểm soát theo quy trình cho vay của Ngân hàng ngoại thương tỉnh Đồng Nai
2.3.1.1 Giai đoạn trước giải ngân
2.3.1.2 Giai đoạn giải ngân
2.3.1.3 Giai đoạn sau giải ngân
2.3.2 Đánh giá hoạt động kiểm soát cho vay tại NHNT ĐN
2.3.2.1 Những điểm mạnh hiện có
2.3.2.2 Những điểm yếu và nguyên nhân
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT QUY TRÌNH CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2015
3.1 Định hướng của Ngân hàng ngoại thương tỉnh Đồng Nai
3.1.1 Định hướng của Ngân hàng ngoại thương tỉnh Đồng Nai
3.1.2 Mục tiêu của Ngân hàng ngoại thương tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới
3.2 Một số giải pháp
3.2.1 Phát huy điểm mạnh
3.2.2 Cải thiện điểm yếu
3.2.3 Giải quyết nợ xấu
3.2.3.1 Liên kết giữa các ngân hàng có chung khách hàng cho vay
3.2.3.2 Chuyển nợ xấu thành vốn góp tại doanh nghiệp
3.2.3.3 Chuyển nhượng các khoản nợ xấu
3.2.4 Hỗ trợ
3.2.4.1 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng
3.2.4.2 Khai thác có hiệu quả thông tin về khách hàng
3.2.4.3 Giải pháp về nguồn nhân lực
3.2.4.4 Giải pháp về công nghệ
3.2.4.5 Giải pháp về cơ cấu tổ chức
3.3 Kiến nghị
3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
3.3.2 Kiến nghị với Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN CHUNG
DANH MUC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan