[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Đồng Nai

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Đồng Nai
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO THANH KHOẢN VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NHTM
1.1. Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng
1.2. Tổng quan về quản trị rủi ro thanh khoản ngân hàng
1.3. Các văn bản pháp quy về quản trị RRTK [5]
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
Chương 2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK (CHI NHÁNH ĐỒNG NAI)
2.1. Tổng quan về nh Agribank Chi nhánh Đồng Nai
2.2. Quản trị rủi ro thanh khoản tại các NHTM Việt Nam năm 2007-2008
2.3. Thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại NH Agribank Chi nhánh Đồng Nai năm 2008-2009
2.4. Các thành tựu và hạn chế trong phân tích
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
Chương 3 GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NH AGRIBANK CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
3.1. Định hướng phát triển của NH Agribank Chi nhánh Đồng Nai năm 2010
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản tại NH Agribank Chi nhánh Đồng Nai
3.3. Kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản tại các NHTM
TÓM TẮT CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan