[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của nấm đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của nấm đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Đại cương về nấm đông trùng hạ thảo Cordyceps
1.1.1. Lịch sử nghiên cứu về Cordyceps
1.1.2. Phân loại học
1.1.3. Đặc điểm và phân bố của Cordyceps
1.2. Các hoạt chất chính trong nấm đông trùng hạ thảo Cordyceps
1.2.1. Cordycepin
1.2.2. Acid cordyceptic
1.2.3. Polysaccharid
1.2.4. Ergosterol
1.2.5. Nucleotid
1.2.6. Protein và acid amin
1.3. Nghiên cứu tác dụng của nấm đông trùng hạ thảo Cordyceps
1.3.1. Các nghiên cứu trên thế giới
1.3.2. Các nghiên cứu ở Việt Nam
1.4. Sơ lược tình hình nghiên cứu nuôi cấy đông trùng hạ thảo Cordyceps ở Việt Nam và trên thế giới
1.4.1. Tình hình nghiên cứu nuôi cấy đông trùng hạ thảo Cordyceps trên thế giới
1.4.2. Tình hình nghiên cứu nuôi cấy đông trùng hạ thảo Cordyceps ở Việt Nam
Chương 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Địa điểm nghiên cứu
2.3. Hóa chất và thiết bị nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp nghiên cứu sự ảnh hưởng của một số yếu tố lên sự sinh trưởng của hệ sợi nấm Cordyceps militaris trong giai đoạn nhân giống
2.4.2. Phương pháp nghiên cứu sự ảnh hưởng của một số yếu tố lên sự sinh trưởng của hệ sợi nấm Cordyceps militaris trong giai đoạn ươm sợi
2.4.3. Phương pháp nghiên cứu sự ảnh hưởng của một số yếu tố lên sự hình thành phát triển quả thể nấm Cordyceps militaris
2.4.4. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả nghiên cứu sự ảnh hưởng của một số yếu tố lên sự sinh trưởng của hệ sợi nấm Cordyceps militaris trong giai đoạn nhân giống
3.1.1. Đặc điểm sinh trưởng của nấm Cordyceps militaris trên một số môi trường cơ bản
3.1.2. Sự ảnh hưởng của thành phần dinh dưỡng môi trường lên sự sinh trưởng của hệ sợi nấm Cordyceps militaris
3.1.3. Sự ảnh hưởng của nhiệt độ lên sự sinh trưởng của hệ sợi nấm Cordyceps militaris
3.1.4. Sự ảnh hưởng của độ ẩm lên sự sinh trưởng của hệ sợi nấm Cordyceps militaris
3.1.5. Sự ảnh hưởng của pH môi trường lên sự sinh trưởng của hệ sợi nấm Cordyceps militaris
3.2. Kết quả nghiên cứu sự ảnh hưởng của một số yếu tố lên sự sinh trưởng của hệ sợi nấm Cordyceps militaris trong giai đoạn ươm sợi
3.2.1. Ảnh hưởng của thành phần dinh dưỡng môi trường lên sự sinh trưởng của hệ sợi nấm Cordyceps militaris trong giai đoạn ươm sợi
3.2.2. Sự ảnh hưởng của phương thức cấy trong giai đoạn ươm sợi
3.3. Kết quả nghiên cứu sự ảnh hưởng của một số yếu tố lên sự hình thành phát triển quả thể nấm Cordyceps militaris
3.3.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên sự hình thành phát triển quả thể nấm Codyceps militaris
3.3.2. Ảnh hưởng của độ ẩm lên sự hình thành phát triển quả thể nấm Codyceps militaris
3.3.3. Ảnh hưởng của cường độ chiếu sáng lên sự hình thành phát triển quả thể nấm Codyceps militaris
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan