[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp quản lý công tác đánh giá giảng viên tại các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp quản lý công tác đánh giá giảng viên tại các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Ngoài nước
1.1.2. Việt Nam
1.2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI
1.2.1. Quản lý
1.2.1.1. Theo các quan điểm trong nước
1.2.1.2. Theo các quan điểm nước ngoài
1.2.2. Giảng viên đại học, giảng viên đại học ngoài công lập
1.2.3. Trường đại học ngoài công lập
1.2.4. Đánh giá 360 độ, đánh giá giảng viên, quản lý công tác đánh giá giảng viên
1.2.4.1. Đánh giá 360 độ:
1.2.4.2. Đánh giá giảng viên
1.2.4.3. Quản lý công tác đánh giá giảng viên
1.3. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN
1.3.1. Mục tiêu của đánh giá giảng viên
1.3.2. Đặc điểm của đánh giá giảng viên
1.3.3. Các yêu cầu của đánh giá giảng viên
1.3.4. Quy trình đánh giá giảng viên đại học theo hướng chuẩn hóa
1.4. NHỮNG YẾU TỐ CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN
1.4.1. Mục tiêu của giáo dục đại học
1.4.2. Mô hình nhân cách của giảng viên đại học trong giai đoạn hiện nay
1.4.3. Đặc trưng của trường đại học ngoài công lập
1.4.4. Nhận thức của sinh viên, giảng viên, cán bộ quản lý và xã hội đối với công tác đánh giá giảng viên
1.5. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN
1.5.1. Quản lý mục tiêu đánh giá giảng viên
1.5.2. Quản lý nội dung đánh giá giảng viên
1.5.2.1. Hoạt động giảng dạy
1.5.2.2. Nghiên cứu khoa học
1.5.2.3. Dịch vụ chuyên môn phục vụ cộng đồng
1.5.2.4. Bổn phận công dân
1.5.3. Quản lý hình thức, phương pháp tổ chức đánh giá giảng viên
1.5.3.1. Tự đánh giá
1.5.3.2. Đồng nghiệp đánh giá
1.5.3.3. Trưởng khoa, Tổ trưởng bộ môn đánh giá
1.5.3.4. Sinh viên đánh giá
1.5.4. Quản lý thông tin và sử dụng kết quả đánh giá
1.6. TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
2.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
2.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển trường ĐHDL Duy Tân
2.2.2. Lịch sử hình thành và phát triển trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng
2.2.3. Nhận định chung về thực trạng đội ngũ giảng viên của các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn Tp. Đà Nẵng:
2.2.3.1. Điểm mạnh:
2.2.3.2. Điểm yếu:
2.3. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TP. ĐÀ NẴNG
2.4. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TP. ĐÀ NẴNG
2.4.1. Thực trạng nhận thức của sinh viên, giảng viên và cán bộ quản lý về công tác đánh giá giảng viên
2.4.2. Thực trạng quản lý mục tiêu đánh giá giảng viên
2.4.3. Thực trạng quản lý nội dung đánh giá giảng viên
2.4.3.1. Nội dung tự đánh giá
2.4.3.2. Nội dung đồng nghiệp đánh giá
2.4.3.3. Nội dung sinh viên đánh giá
2.4.3.4. Cách tính điểm để xếp loại
2.4.4. Thực trạng quản lý hình thức, phương pháp tổ chức đánh giá giảng viên
2.4.4.1. Giảng viên tự đánh giá
2.4.4.2. Đồng nghiệp tự đánh giá
2.4.4.3. Trưởng khoa, Tổ trưởng tổ bộ môn đánh giá
2.4.4.4. Sinh viên đánh giá
2.4.5. Thực trạng quản lý thông tin và sử dụng kết quả đánh giá
2.4.6. Đánh giá thực trạng quản lý công tác đánh giá GV tại các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn Tp. Đà Nẵng
2.4.6.1. Ưu điểm
2.4.6.2. Hạn chế
2.5. TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐH NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
3.1. CĂN CỨ XÂY DỰNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TP. ĐÀ NẴNG
3.2. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TP. ĐÀ NẴNG
3.2.1. Tăng cường hoạt động nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên về công tác đánh giá giảng viên
3.2.1.1. Mục đích ý nghĩa
3.2.1.2. Nội dung
3.2.1.3. Cách thức thực hiện
3.2.2. Tăng cường xây dựng các chế định về công tác đánh giá GV
3.2.2.1. Mục đích ý nghĩa
3.2.2.2. Nội dung
3.2.2.3 Cách thức thực hiện
3.2.3. Hoàn thiện nội dung đánh giá giảng viên
3.2.3.1. Mục đích ý nghĩa
3.2.3.2. Nội dung
3.2.3.3. Cách thức thực hiện
3.2.4. Đa dạng hóa hình thức, phương pháp đánh giá giảng viên
3.2.4.1. Mục đích ý nghĩa
3.2.4.2. Nội dung
3.2.4.3. Các thức thực hiện
3.2.5. Xây dựng môi trường văn hóa trong đánh giá giảng viên
3.2.5.1. Mục đích ý nghĩa
3.2.5.2. Nội dung
3.2.5.3. Cách thức thực hiện
3.2.6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác đánh giá giảng viên.
3.2.6.1. Mục đích ý nghĩa
3.2.6.2. Nội dung
3.2.6.3. Cách thực hiện
3.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIỆN PHÁP
3.4. KIỂM CHỨNG TRÊN NHẬN THỨC VỀ TÍNH CẦN THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ NÊU
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan