[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên các trường THPT tại huyện Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi

[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên các trường THPT tại huyện Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO GV CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
1.1. Khái niệm lịch sử nghiên cứu vấn đề.
1.2. Một số khái niệm cơ bản.
1.3. Biện pháp và biện pháp quản lý.
1.4. Quản lý công tác bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ GV THPT.
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO GV CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở MỘ ĐỨC, TỈNH QUẢNG NGÃI.
2.1. Khái quát tình hình phát triển, kinh tế - xã hội và giáo dục của huyện Mộ Đức, tỉnh Quảnh Ngãi.
2.2. Tình hình phát triển giáo dục.
2.3. Thực trạng công tác bồi dưỡng thường xuyên.
2.4. Kết quả điều tra thực trạng về nhận nhận thức đối với các nội dung bồi dưỡng thường xuyên.
2.5. Kết quả điều tra về sự đánh giá của cán bộ, GV đối với phương pháp bồi dưỡng thường xuyên.
2.6. Kết quả điều tra về sự đánh giá của cán bộ, GV đối với các hình thức bồi dưỡng thường xuyên.
2.7. Thực trạng các điều kiện phục vụ bồi dưỡng thường thường xuyên.
2.8. Đánh giá chung về thực trạng và công tác quản lý bồi dưỡng.
2.9. Nguyên nhân, tồn tại, bất cập.
Chương 3: ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO GV CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở HUYỆN MỘ ĐỨC, TỈNH QUẢNG NGÃI.
3.1. Định hướng và nguyên tắc đề xuất giải pháp.
3.2. Các biện pháp cụ thể.
3.3. Kiểm chứng tính hợp lý và khả thi của các biện pháp.
3.4. Một số kết quả đạt được.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan