[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học tại học viện chính trị - hành chính khu vực III

[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học tại học viện chính trị - hành chính khu vực III
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐỐI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TẠI CÁC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH.
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề.
1.2. Một số khái niệm được sử dụng trong luận văn.
1.3. Đặc trưng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại các học viện chính trị - tài chính.
1.4. Quản lý đối mới phương pháp dạy học tại các học viện chính trị - hành chính.
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐỐI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHU VỰC III.
2.1. Khái quát về học viện CT - HC khu vực III.
2.2. Thực trạng quản lý đổi mới phương pháp dạy học tại học viện chính trị - hành chính khu vực III.
2.3. Một số nhận định chung về quản lý đổi mới PPDH tại học viện chính trị - hành chính khu vực III.
Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỐI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHU VỰC III TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.
3.1. Một số nguyên tắc đề xuất biện pháp.
3.2. Các biện pháp quản lý.
3.3. Mối quan hệ của các biện pháp.
3.4. Khảo sát mức độ cần thiết và khả thi của các biện pháp.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan